Doporučujeme se podrobně a pozorně zabývat následujícími informacemi. Naše zkušenosti se opírají o skutečně již realizované situace, kdy jsme nečekaně museli na lodi řešit zdravotní problémy a i záchranu života. Tehdy si člověk uvědomí, jak je velmi důležité mít uzavřené, nejen platné cestovní pojištění, ale především pojištění s vhodnými limity pojistného krytí. Je potřeba si uvědomit, že Váš pobyt bude z 60% realizován na moři a každá lékařská pomoc obsahující letecký transfer z lodi je finančně obrovsky náročná. Bez platného pojištění s příslušným limitem pojištění je to opravdu obrovský problém, někdy až život ohrožující. Plavební společnost důrazně apeluje na uzavření pojistné smlouvy.

Proto platné uzavřené cestovní pojištění na plavby je podmínkou k uzavření cestovní smlouvy. Upozorňujeme, že bez uzavřeného pojištění Vám nebude umožněno vstoupit na palubu lodi. Potvrzení o uzavřeném pojištění je nutno doložit před vystavením palubních lístků cestovní kanceláři a to v anglickém jazyce. Bez tohoto potvrzení nebudete odbaveni na lodˇ.

Cenová nabídka pojištění SLAVIA a.s.

Důležité upozornění: 

Věnujte zvýšenou pozornost maximálnímu limitu cestovního pojištění. Při dodatečné změně nebo dokoupení výletů, balíčků služeb a pod. není již možné navýšit maximální limit storna cestovního pojištění. V takovém případě storna se pojistné plnění bude vypočítávat z maximálního limitu storna pojištění při spoluúčasti 20%. 

V případě nutnosti navýšení pojistných limitů vám můžeme zajistit upgrade pojištění výše storna - změna balíčku pojištění - limitu pojištění. Tato služba je na vyžádání a za tuto službu si účtujeme poplatek ve výši 100 Kč za změnu každé jednotlivé pojistné smlouvy.  

Důležité upozornění: 

Věnujte zvýšenou pozornost maximálnímu limitu cestovního pojištění. Při dodatečné změně nebo dokoupení výletů, balíčků služeb se může cena zájezdu dodatečně navýšit a limit vašeho pojištění již nedosáhne na limit storna cestovního pojištění.

 V takovém případě storna se pojistné plnění bude vypočítávat z maximálního limitu storna pojištění při spoluúčasti 20%. 

V případě nutnosti navýšení pojistných limitů dodatečně vám můžeme zajistit upgrade pojištění výše storna - při změně balíčku pojištění - limitu pojištění. Tato služba je na vyžádání a za tuto službu si účtujeme poplatek ve výši 100 Kč za změnu každé jednotlivé pojistné smlouvy.  


POJIŠTĚNÍ - KATALOGOVÉ INFORMACE


Vzhledem k destinacím a místům, doporučujeme všem klientům komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu. CK RIVIERA TOUR vám nabízí pojištění pojišťovny SLAVIA. Z našich zkušeností víme, že se Vám tato investice vyplatí. Pozor - Pojištění lze sjednat pouze při objednávce plavby - nelze sjednat dodatečně! Dodatečně není možné komplexní pojištění provést. CK RIVIERA TOUR Vám nabízí speciální pojištění na plavby, které je upraveno i na situace a události, které mohou nastat s plavbou na širém moři dál než 5 mořských mil od pobřeží, které standartní pojistky většinou neobsahují. Dále toto pojištění pamatuje i na možnost zmeškání nalodění.

Při výběru pojištění je rozhodující místo konání zájezdu-plavby a výše storna zájezdu. Dle těchto parametrů rychle vyberete to správné pojištění právě pro vás. Naši konzultanti Vám rádi poradí s výběrem toho správného pojištění.


Předkládáme Vám nabídku cestovního pojištění plavby na moři od pojištovny SLAVIA a.s. Toto pojištění Vám zajistí bezstarostnou dovolenou v klidu a bezpečí. V současné covidové době je velmi složité zajistit v případě nemoci covid, karantény a nebo nařízení místních úřadů možnost pojištění všech těchto rizik. Proto upozorňujeme, že ani námi nabízené pojištění některé situace nedokáže pojistit a doporučujeme Vám zabezpečení komerčního připojištění zejména pro náhradu ušlé dovolené v případě nucené karantény a nebo pozitivity na nemoc covid 19 během účasti na plavbě-zájezdě.

Uzavřené cestovní pojištění není součástí cestovní smlouvy. Uzavřené cestovní pojištění není možno v případě změny a nebo zrušení zájezdu zrušit, změnit  nebo stornovat.


Informační dokument o pojistném produktu SVĚT-SLAVIA POJIŠTOVNA- ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu SP CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ-ke stažení

SLAVIA POJIŠTOVNA-VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ- ke stažení

 

 

Upozorňujeme klienty na některé výluky z pojištění

  1. Pojištovny neposkytují pojistné plnění za úkony, které nebyly poskytnuté zdravotnickým zařízením, zdravotnickým pracovníkem nebo lékařem, preventivní prohlídky, očkování, kontrolní vyšetření a lékařské úkony, které nejsou potřebné pro zjištění diagnózy, nadstandardní péči, léčení, které není vědecky nebo lékařsky uznávané, zakoupení léků na léčbu onemocnění diagnostikovaných pojištěnému už před nástupem na cestu do  zahraničí a léků, které pojištěný začal užívat už před nástupem na cestu do zahraničí, zakoupení výživných doplňků včetně vitaminových přípravků dietetických potravin ke zvláštním lékařským účelům a kosmetických výrobků, a to ani v případě, kdy jsou předepsané ošetřujícím lékařem, hormonální terapii, předepsání antikoncepce, zjištění těhotenství nebo léčbu neplodnosti a sterility, umělé oplodnění přepravu pojištěného v souladu s čl. 1, bodem 2, písm. d) a čl. 1 bodem 3 této části pojistných podmínek bez předchozího souhlasu Slavie nebo jeho partnera, chiropraktickou léčbu, léčbu akupunkturou, akupresurou, homeopatií nebo jiným typem alternativní léčby rehabilitaci, fyzioterapii, masáže, lázeňskou léčbu, ozdravné pobyty, pobyty v sanatoriích, léčebnách, zhoršené či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi. Dále pojištovny nehradí léčebné náklady, které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo onemocnění jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vznikly v důsledku, nebo náklady musely být vynaložené v důsledku: požití alkoholu, drog, omamných látek, léků, které nebyly pojištěnému vydané na lékařský předpis, abstinenčních projevů při závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, vědomého nedodržení pokynů ošetřujícího lékaře, vědomého nepožití nebo nesprávného požívání léků, které byly pojištěnému vydány na lékařský předpis, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, onemocnění, která už existovala v době uzavření pojištění, chronických nebo opakujících se onemocnění, s výjimkou nákladů souvisejících s poskytnutím nutného a nebo neodkladného ošetření a s úkony, které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pojištěného psychických poruch, psychických onemocnění, psychologických vyšetření, psychoterapie, včetně léčby depresivních stavů a psychóz, komplikací v těhotenství, které vzniknou po 26. týdnu těhotenství, včetně porodu, umělého přerušení těhotenství s výjimkou lékařsky indikovaného umělého přerušení těhotenství:- ze zdravotních důvodů do ukončení 12. týdne těhotenství,- z genetických důvodů do ukončení 24. týdne těhotenství,- z důvodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání těhotenství, nákazy přenosnými pohlavními onemocněními, estetických a plastických operací, nepodrobení se povinnému očkování před odjezdem do zahraničí, pokusu o sebevraždu a sebevraždou, vědomé účasti pojištěného v jakékoli válce, vzpouře, povstání, působení jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu, manipulace se střelnou zbraní nebo výbušninou. Dále nehradí žádné náklady, které vzniknou po bezdůvodném odmítnutí přepravy nebo odmítnutí způsobu přepravy postiženého zpět do vlasti, je-li tato přeprava odsouhlasená ošetřujícím lékařem v zahraničí.

  2. OBECNÉ VÝLUKY NA VŠECHNA POJIŠTĚNÍ: Krytí vylučuje případy způsobené podvodem; záplavami, potopami, sopečnou erupcí, zemětřesením, atmosférickými jevy klasifikovanými jako přírodní katastrofy, transmutací atomového jádra, radiací způsobenou umělým zrychlením atomových částic; válkou, protesty, revolucemi, davovým šílenstvím a hnutími, rabováním, teroristickými činy a vandalismem.

 

STORNO ZÁJEZDU-PLAVBY

V případě, že jste rozhodnuti, zda využijte změnu osoby nebo stornujte zájezd, vyplňte prosím jeden z níže uvedených tiskopisů a tento nám obratem zašlete zpět. Na tiskopisu musí být uvedeny všechny nutné náležitosti. V případě změny účastníků Vám zašleme opravenou cestovní smlouvu s vyčíslením poplatku za změnu smlouvy. Poplatek za změnu smlouvy se musí uhradit ihned.

V případě storna zájezdu vyplňte tiskopis odstoupení od smlouvy a zašlete obratem na email: plavby@rivieratour.cz.

TISKOPIS STORNO CESTOVNÍ SMLOUVY

TISKOPIS LÉČEBNÉ VÝLOHY BĚHEM PLAVBY PRO POJIŠTOVNU


Tiskopis odstoupení od cestovní smlouvy můžete zaslat i poštou na naši adresu:

RIVIERA TOUR s.r.o.

Lidečko 31

756 12 Horní Lideč

 

Upozorňujeme Vás, že rozhodná doba pro výpočet stornopoplatku začíná běžet dnem doručení tiskopisu odstoupení od cestovní smlouvy naší cestovní kanceláři. Po obdržení tiskopisu Vám zašleme doklad o provedeném stornu cestovní smlouvy s vyčíslením výše stornopoplatku. Pokud Vaše záloha byla nižší než výše stornopoplatku, je nutno tento stornopoplatek uhradit obratem.

V případě storna pojištovna hradí pojistné plnění z výše částky uhrazené klientem cestovní kanceláři - ne z výše vypočteného storna. Proto je nutno stornopoplatek  uhradit před  odesláním dokumentů pojištovně. V případě doložení všech dokladů a bezproblémové likvidace je záležitost vyřešena ze strany pojištovny cca do 60 dnů, kde klient obdrží od pojištovny pojistné plnění na jeho účet (cca 80% z výše uhrazené částky)

 

Služba pro Vás- úhrada doplatku v případě likvidity pojištění

 

V případě, že jste pojištěni o pojištovny Slavia prostřednictví CK RIVIERA TOUR a pojištovna uzná Vaši pojistnou událost jako likvidní, není třeba hradit doplatek cestovní smlouvy pokud likvidita pojistné události pokryje doplatek vyčísleného storna. V takové případě provedeme vzájemný zápočet a případný přeplatek zašleme klientovi přímo na jeho účet do 14 dnů po ukončení zájezdu. Upozorňujeme Vás, na nutnost nahlášení pojistné události na pojištovnu ihned. Na telefonním čísle Slavia pojišťovny 255 790 111 můžete každý pracovní den od 8 do 18.00 hodin nahlásit škodnou událost.


Web: https://www.slavia-pojistovna.cz/ Připravte si prosím následující náležitosti

Váš kontakt

tel. spojení

odhad výše škody

místo vzniku škody

příčina vzniku škody

datum škody

číslo pojistné smlouvy- naleznete na kartičkách v pokynech k odjezdu nebo u palubního lístku. Telefonické spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě. V případě storna pojištovna hradí pojistné plnění z výše částky uhrazené klientem cestovní kanceláři - ne z výše vypočteného storna. Proto je nutno stornopoplatek  uhradit před  odesláním dokumentů pojištovně. V případě doložení všech dokladů a bezproblémové likvidace je záležitost vyřešena ze strany pojištovny cca do jednoho měsíce, kde klient obdrží od pojištovny pojistné plnění na jeho účet (cca 80% z výše uhrazené částky

 

POMOC V ZAHRANIČÍ NA CESTÁCH

 

V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře  v zahraničí kontaktujte prosím:

ASISTENČNÍ SLUŽBA | ASSISTANCE CENTRE

GLOBAL ASSISTENCE

Adresa / address:

Global Assistence 

Dopraváků 749/3

184 00, Praha 1

Czech Republic

Tel.: +420 296 339 679 , +420  255 790 261

Fax: +420 296 339 630

E-mail: ga@1220.cz


 

Při kontaktu s asistenční službou sdělte:

• jméno a příjmení

• datum narození

• číslo pojistné smlouvy (z druhé strany průkazu nebo u palubního lístku)

• adresu a tel. číslo lékaře a zdravotnického zařízení, které Vám poskytlo lékařskou péči

 

Telefonní kontakt na cestovní kancelář – rádi Vám pomůžeme:

RIVIERA TOUR S.R.O.

LIDEČKO 31

75612

E mail: INFO@RIVIERATOUR.CZ

Telefon: PO-PA   9:00-17:00   +42 0 571 424 588

Telefon pouze pro případ nouze 24 hodin: +42 0 603 225 383

 

Cestovní kancelář RIVIERA TOUR vám poskytne pomoc a součinnost při řešení tíživých situací, zejména pokud se jedná o nahodilé situace v zahraničí. Součástí pokynů k odjezdu je i základní jazyková komunikace v angličtině a potřebná telefonní čísla a kontakty. V nutných případech nás prosím kontaktujte na výše uvedená kontaktní čísla a budeme se maximálně snažit vaši situaci řešit. Tato služba je již zahrnuta v ceně pojištění.

 

Upozorňujeme, že praxe většiny pojišťoven je taková, že si všechny potřebné služby v případě pojistné události včetně lékařského ošetření na místě musíte zajistit a zaplatit sami a až po návratu předkládáte pojištovně k proplacení.

( to neplatí pro velmi závazné případy náhlé těžké nemoci a pod) Proto Vás důrazně upozorňujeme, aby jste disponovali dostatečnými finančními prostředky pro úhradu nepředvídatelných výdajů během cesty. Cestovní kancelář nemůže tyto vícenáklady hradit.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme