Změny-poplatky

Všechny data při sepsání smlouvy-změny opravdu výjimečně-platí se poplatky

Je velmi důležité si uvědomit, že každý týden plavební společnost naloďuje cca 25.000 pasažérů. Je to obrovské číslo. Jen si představte, že při letecké přepravě, kde se do letadla odbavuje cca 300 lidí je nutno se odbavit dvě hodiny před odletem a hlavně není možno změnit žádné údaje na letence. Proto je nutno respektovat skutečnost, že všechny údaje budeme chtít při sepsání cestovní smlouvy. Jaká-koli změna cestovní smlouvy je zpoplatněna a poplatky za změnu nejsou malé, protože se jedná o velmi složitý proces mnoha operací.

KATALOG PDF- storna-poplatky

Poplatky za změny v rezervaci plavby-platí za každou jednotlivou změnu-osobu
 

Výše poplatků za jednotlivou změnu

Do 55 dnů před odjezdem

55-25 dnů před odjezdem

24 dnů před odjezdem

Změna jména  (za každé jméno)

2.100,-Kč

2900,-Kč

Jen na vyžádání min 2.900,-

Parkování

250,-Kč

900,-Kč

Jen na vyžádání min 2.900,-

Balíčky-výlety

zdarma

490,-Kč

Jen na vyžádání min 2.900,-

Pasové udaje (za každé jméno)

zdarma

2900,-Kč

Jen na vyžádání min 2.900,-


  V případě nedodání pasových údajů do 55 dnů před plavbou je pozdní dodání zpoplatněno jako změna.

Změna účastníka plavby


V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu účastníků zájezdu. Pokud si najdete náhradníky, kteří budou akceptovat vaši cestovní smlouvu v plném rozsahu, uhradíte pouze poplatek za změnu jména. Tato možnost platí pro plavby s vlastní dopravou a zájezdy s dopravou a delegátem. V případě letecké dopravy není změna jména možná a stornopoplatek zájezdu tak je ve výši 100%.


Storno plavby-cestovní smlouvy


Nemáte-li možnost náhrady a je nutné cestovní smlouvu zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek, které uvádějí: Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR stanovené smlouvou nebo odstoupí-li RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA TOUR odstupné ve výši: 


Počet dnů před odjezdem na zájezd-plavbu

Výše stornopoplatku v % z celkové ceny zájezdu

Od sepsání smlouvy do 141 dnů před odjezdem

30% z celkové ceny zájezdu

140-110 dnů před odjezdem

40% z celkové ceny zájezdu

109-100 dnů před odjezdem

50% z celkové ceny zájezdu

99-80 dnů před odjezdem

60% z celkové ceny zájezdu

79-69 dnů před odjezdem

68-59 dnů před odjezdem

58-54 dnů před odjezdem

méně jak 53 dnů před odjezdem

70% z celkové ceny zájezdu

80% z celkové ceny zájezdu

90% z celkové ceny zájezdu

100% z celkové ceny zájezdu


Do celkové ceny zájezdu pro výpočet stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud je klient pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy uhradit v plné výši.


Upozorňujeme, že u plaveb platí cestovní smlouva na celou kajutu.  Není možné stornovat jednotlivou osobu na kajutě! Dále si dovolujeme upozornit, že v případě storna zájezdu pojišťovna provádí likvidaci pojistné události až po ukončení zájezdu.e

   Zájezdy s leteckou přepravou jsou zajišťovány linkovými leteckými spoji. Vaše letenky jsou zakoupeny v den podpisu cestovní smlouvy a letenky není možné změnit, nebo stornovat. Na zájezdy a plavby s leteckou linkovou dopravou je stornopoplatek 100% v momentu zakoupení zájezdu. Změna jména osoby u linkových leteckých zájezdů není možná. Skupinové objednávky zrušit není možné a to ani z části. Na skupinové zájezdy se nevztahuje odst. 6.3.smlouvy. Výše stornopoplatků není zanedbatelná. Je dána náročností celého systému rezervací a i skutečností, že minimálně 45 dnů před odjezdem se tzv. uzavírají veškeré datové systémy a možnost změn je velmi složitá. Proto všem klientům důrazně doporučujeme uzavřít komplexní pojištění včetně storna zájezdu. V případě, že máte uhrazenu základní zálohovou platbu, která je nižší než výše stornopoplatku, je nutné tuto doplatit do plné výše stornopoplatku. Nic méně pevně věříme, že tato situace nenastane a výše uvedené informace pro Vás budou mít pouze informační charakter.

Upozornění: Některé nabídky uvedené v katalogu  a na tomto webu mají speciální podmínky pro storno zájezdu nad rámec výše uvedených informaci (Plavba SAE). V takovém případě platí poplatky a storna uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu.

Další zpoplatněné služby

Zaslání přeplatku smlouvy na Váš učet     175,-Kč

ZASLÁNÍ PŘEPLATKU CESTOVNÍ SMLOUVY

Zaslání opakované fakturace-změna v daňovém dokladu, opravný doklad   175,-Kč

ZASLÁNÍ OPAKOVANÉHO DAŃOVÉHO DOKLADU


Postup při stornování zájezdu-cestovní smlouvy


V případě, že jste rozhodnuti, zda využijte změnu osoby nebo stornujte zájezd, vyplňte prosím jeden z níže uvedených tiskopisů a tento nám obratem zašlete zpět. Na tiskopisu musí být uvedeny všechny nutné náležitosti. V případě změny účastníků Vám zašleme opravenou cestovní smlouvu s vyčíslením poplatku za změnu smlouvy. Poplatek za změnu smlouvy se musí uhradit ihned.

V případě storna zájezdu vyplňte tiskopis odstoupení od smlouvy a zašlete obratem na email: pavel@rivieratour.cz .

TISKOPIS ZMĚNA UČASTNÍKA PLAVBY-ZÁJEZDU

TISKOPIS ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY

Tiskopis odstoupení od cestovní smlouvy můžete zaslat i poštou na naši adresu:

 • RIVIERA TOUR s.r.o.
 • Lidečko 31
 • 756 12 Horní Lideč.

Upozorňujeme Vás, že rozhodná doba pro výpočet stornopoplatku začíná běžet dnem doručení tiskopisu odstoupení od cestovní smlouvy naší cestovní kanceláři.

Po obdržení tiskopisu Vám zašleme doklad o provedeném stornu cestovní smlouvy s vyčíslením výše stornopoplatku.
Pokud Vaše záloha byla nižší než výše stornopoplatku, je nutno tento stornopoplatek uhradit obratem. Pokud jste pojištěni prostřednictví CK RIVERA TOUR  u pojištovny SLAVIA, vyčkáme na zaslání dokumentace a vyjádření pojišťovny o likviditě pojistné události. Následně pak provedeme vyúčtování se zápočtem pohledávek.  Výhoda pro Vás - většinou již nic nemusíte doplácet.

ve prospěch účtu  203 676 297/0300  ČSOB
název účtu  RIVIERA TOUR
var. symbol platby:  číslo vaší cestovní smlouvy

Po úhradě doplatku Vám obratem zašleme doporučeně poštou potvrzený tiskopis pro pojišťovnu a všechny doklady s tím souvisejícími k nahlášení a likvidaci pojistné události.


Ohlášení události pojišťovně

Upozorňujeme Vás,na nutnost nahlášení pojistné události na pojištovnu ihned.

Na telefonním čísle Slavia pojišťovny 255 790 111 můžete každý pracovní den od 8 do 18.00 hodin nahlásit škodnou událost.

Připravte si prosím následující náležitosti
Váš kontakt,

 • tel. spojení
 • odhad výše škody
 • místo vzniku škody
 • příčina vzniku škody
 • datum škody
 • číslo pojistné smlouvy

Telefonické spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě.

V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře  během plavby v zahraničí kontaktujte prosím:

Asistenční služba Global Assistance

 +420 255 790 261

Připravte si prosím následující náležitosti
Váš kontakt,

 • číslo pojistné smlouvy (uvedeno na vašich pojistných kartách)
 • popis a rozsah zranění nebo nemoci
 • druh, název a adresa lékařského zařízení včetně kontaktů
 • datum a čas vniklé události

Základní ošetření si hradí každý klient sám a po návratu na základě předložených dokladů o úhradě poskytne pojištovna plnění. Ceny za provedení zákroku musí odpovídat rozsahu zranění nebo nutných léčených zákroků.

Po návratu do ČR klient nahlásí pojistnou událost na pojišťovnu a to písemně prostřednictvím formuláře, nebo telefonicky na call centrum +420 255 790 111. Vyplněný formulář a podklady klienti zasílají na email lpu@slavia-pojistovna.cz. V případě nedodání všech podkladů je klient vyzván k doložení. Do formuláře je vhodné vždy vyplňovat komunikační email, který celý proces značně urychlí.

Upozorňujeme, že pojišťovna provede likvidaci pojistné události až po ukončení plánovaného termínu zájezdu, tedy až po době, pro kterou jste u pojištovny pojištěni

Pozor ! Asistenční službu je nutno kontaktovat ihned po vzniku pojistné události!

 TISKOPIS OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI LÉČEBNÉ VYNÁLOHY -uhrazené v hotovosti během zájezdu -SLAVIA POJIŠTOVNA

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že pojištovna hradí pojistné plnění z výše částky uhrazené klientem cestovní kanceláři-ne z výše vypočteného storna. Proto je nutno stornopoplatek  uhradit před  odesláním dokumentů pojištovně. V případě doložení všech dokladů a bezproblémové likvidace je záležitost vyřešena ze strany pojištovny cca do jednoho měsíce, kde klient obdrží od pojištovny pojistné plnění na jeho účet (cca do 80% z výše uhrazené částky)

Pokud potřebujete poradit, zavolejte nám:

                                                    ing. Markéta Srnadová
                                                    Tel: 577 330 041    
                                                    Mobil: 603 225 383
                                                    E-mail: plavby@rivieratour.cz
                                                    Změny a storna cestovních smluv


PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM - EVROPA

Všechny cestovní smlouvy na EVROPSKÉ PLAVBY uzavřené od 1.4.2018 jsou včetně komplexního pojištění u pojišťovny SLAVIA a.s.  Uzavřením cestovní smlouvy vzniká vztah mezi klientem a  pojišťovnou ,kde CK RIVIERA TOUR je prostředníkem mezi pojišťovnou a klientem. V případě pojistné události vše vyřizujete přímo s cestovní kanceláří, která za Vás zajistí jednání s pojišťovnou a případné odškodnění na základě likvidace pojistné události Vám přepošle cestovní kancelář.

V takovém případě  Vám situaci značně ulehčíme. Zašlete nám vyplněný tiskopis o stornu zájezdu. Následně Vám zašleme emailem a doporučeně poštou tiskopis pro pojišťovna, který je nutno vyplnit a zaslat zpět na naši cestovní kancelář spolu s lékařskou zprávou nebo dokumentem prokazujícím oprávněnost nároku storna a my vše zařídíme za Vás. Pokud je pojistná událost oprávněná, již nic nedoplácíte cestovní kanceláři. Cestovní kancelář Vám zašle vyučtování a případný přeplatek primo na Váš účet.   

  
Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme