Vážení přátelé,

pokud si vyberete jakou-koli nabídku našich služeb a pokud si objednáte Váš zájezd prostřednictvím našich internetových stránek, bude Vás následně kontaktovat náš manager, který Vám vysvětlí případné dotazy. Až na základě zodpovězení všech informací Vám zašleme návrh cestovní smlouvy a přílohou tohoto návrhu je dokument, který Vás seznamuje se všemi důležitými informacemi o zájezdu a průběhu Vašeho zájezdu. Dle ustanovení nových právních předpisů a nařízení si  Vás dále dovolujeme informovat:

Jsou okružní plavby (cruises) zájezdem? 

VŠECHNY PLAVBY A NABÍDKY CK RIVIERA TOUR JSOU V REŽIMU ZÁJEZDU

 S odkazem na důvodovou zprávu k zákonu č. 111/2018 Sb., kterým byl změněn zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i znění bod odůvodnění č. 17 směrnice EU č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, je nutno okružní plavby, které zahrnují nocleh, považovat za zájezd. Jedná se o soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu podle § 1a zákona č. 159/1999 Sb. - dopravy a ubytování pro účely téže cesty nebo pobytu (nejedná se tak o samostatnou službu cestovního ruchu).

V této souvislosti lze odkázat i na rozsudek Soudního dvora EU ve věci Pammer, C-585/08, ve kterém byla za soubor služeb (tj. za zájezd) označena plavba na nákladní lodi uskutečněná na základě smlouvy o plavbě, která za paušální cenu obsahovala vedle dopravy i ubytování a trvala déle než 24 hodin. Na lodi se podle nabídky měla nacházet tělocvična, venkovní bazén, společenská místnost, přístup k videu a televizi. Byly rovněž inzerovány tři dvoulůžkové kabiny se sprchou a WC, odděleným obývacím pokojem vybaveným křesly, psacím strojem, kobercem a chladničkou, jakož i zastávky v přístavech umožňující výlety do města.

Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)
–  Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
–  Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
–  Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
–  Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu- vyjma zájezdu s leteckou přepravou (nutnost úhrady nové letenky) .
–  Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody, pokud není v podmínkách zájezdu uvedeno jinak.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
–  Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
–  Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a  cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
–  V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
–  Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
–  Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu

SLAVIA POJIŠTOVNA  A.S.

REVOLUČNÍ 1

110 00 PRAHA 1

Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře  v zahraničí kontaktujte prosím:

ASISTENČNÍ SLUŽBA | ASSISTANCE CENTRE
EUROCROSS ASSISTANCE CENTRAL EUROPE

  • Adresa / address:
    EuroCross International Central Europe
  • Národní 15/984
  • 110 00, Praha 1
  • Czech Republic
    Tel.: +420 296 339 679 
  • Fax: +420 296 339 630
  • E-mail: eurocross@eurocross.cz

Dále si Vás dovolujeme informovat, že RIVIERA TOUR se bude řídit směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 která je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz);tato forma zveřejnění má informativní charakter.

Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona
Pokud uzavřete smlouvu s RIVIERA TOUR do 24 hodin od obdržení potvrzení rezervace od cestovní kanceláře RIVIERA TOUR, představuje služba cestovního ruchu poskytovaná cestovní kanceláří RIVIERA TOUR zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.
Cestovní kancelář RIVIERA TOUR má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.
Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá zákazník ZDE
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
  Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)
–  Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu
podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další. –  Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
–  Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s  cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
–  Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
–  Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
–  Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
–  Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a  cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
–  Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
–  Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu (uveďte identifikační údaje a kontaktní údaje včetně názvu, adresy sídla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Vážení přátelé,
před objednáním Vaši plavby musíme provést administrativní úkony, které jsou nezbytné pro Vaši účast na plavbě. Je nutno si uvědomit, že přesto že se účastníte plavby pouze v evropských destinacích, tak během plavby opouštíte evropský prostor a vplouváme do mezinárodních vod. S tím jsou spojena různá tranzitní víza a povoleni k vstupu, které za Vás vyřizuje naše cestovní kancelář a nebo plavební společnost. Za tímto účelem nutně potřebujeme Vaše osobní a pasová data za účelem zajištění Vaší registrace na plavbě a zajištění vstupních povolení a víz. Bez těchto dat není možno plavbu uskutečnit. Z tohoto důvodu bude při sepsání cestovní smlouvy vyzváni k dodání osobních a  pasových  údajů každého klienta. Tyto údaje nám prosím zasílejte na předepsaném tiskopise na kontaktní adresy uvedené na tiskopise. Naše cestovní kancelář -jako správce těchto údajů má vyškolený tým pracovníků, kteří jsou oprávněni s těmito daty nakládat za účelem zpracování cestovní smlouvy, Vaši registraci u plavební společnosti, dopravců, pojišťoven případně hotelů a služeb vyžadující tyto data k zajištění služeb.     

Souhlas s poskytnutím osobních dat:
Žadatel požadavkem na zabezpečení služeb u CK RIVIERA TOUR poskytuje dobrovolně data za účelem zpracování jeho žádosti. Data budou požita za účelem zpracování dokladů a cestovních smluv a budou předána třetím osobám do zemí mimo prostor Evropské unie za účelem zpracování vstupních formalit a víz, za účelem poskytnutí služeb plavební společností nebo hotelem, přepravcem, pojišťovnou nebo dodavatelem dalších dílčích služeb. Dále je možno data použít pro případ zajištění bezpečnosti, ochrany majetku či zdraví, zákonných důvodů a pro osobní zpracování správcem dat. Tyto data nejsou poskytována třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena úzká skupina náležitě poučených osob.

Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů:
Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů během zájezdu a to z bezpečnostních důvodů monitorováním veřejně přístupných míst za účelem zabezpečení bezpečnosti  a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Tento souhlas dávám na dobu neurčitou.

Souhlas pro zasílání obchodních sdělení:
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telfonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Cestovní kancelář je oprávněna zasílat obchodní sdělení formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Beru na vědomí, že proti zasílání obchodních sdělení mohu vznést kdykoliv námitku, a to  na adrese cestovní kanceláře RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12 a nebo se odhlásit v emailových sděleních v patičce emailu. V tomto případě mi nebude cestovní kancelář dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat mé osobní údaje pro účely přímého marketingu.
Udělení souhlasu se vztahuje i na osoby, za které či ve prospěch kterých smlouvu o zájezdu uzavírám. Uzavřením smlouvy prohlašuji, že jsem oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. Beru na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu já či kterákoliv osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsem smlouvu o zájezdu uzavřel/a, kdykoliv odvolat, příp. zúžit, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři buď na adresu společnosti RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12
Objednavatel služby svým podpisem potvrzuje, že tomuto výkladu řádně porozuměl a uděluje tímto souhlas s užitím těchto údajů.

ZPRACOVÁNÍ VELMI CITLIVÝCH DAT - VÍZOVÁ POVINNOST

Vážení přátelé,
pokud cestujete do USA nebo exotických zemí je nutno před objednáním Vaši plavby musíme provést administrativní úkony, které jsou nezbytné pro Vaši účast na plavbě. S tím jsou spojena různá tranzitní víza a povoleni k vstupu, které za Vás vyřizuje naše cestovní kancelář a nebo plavební společnost. Za tímto účelem nutně potřebujeme Vaše  velmi citlivá osobní a pasová data za účelem zajištění Vaší registrace na plavbě a zajištění vstupních povolení a víz. Bez těchto dat není možno plavbu uskutečnit.  Tyto získaná data zpracováváme ve vzláštním zpřísněném  režimu. Z tohoto důvodu bude při sepsání cestovní smlouvy vyzváni k dodání osobních a  pasových  údajů každého klienta. Tyto údaje nám prosím zasílejte na předepsaném tiskopise na kontaktní adresy uvedené na tiskopise. Naše cestovní kancelář -jako správce těchto údajů má vyškolený tým pracovníků, kteří jsou oprávněni s těmito daty nakládat za účelem zpracování cestovní smlouvy, Vaši registraci u plavební společnosti, dopravců, pojišťoven případně hotelů a služeb vyžadující tyto data k zajištění služeb.     

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION- CITLIVÁ DATA-VÍZOVÁ POVINNOST

Žadatel požadavkem na zabezpečení služeb u CK RIVIERA TOUR poskytuje dobrovolně velmi citlivá data za účelem zpracování jeho žádosti. Data budou požita za účelem zpracování dokladů  vstupních víz a budou předána na vstupní portál imigračního řízení příslušného státu do zemí mimo prostor Evropské unie za účelem zpracování vstupních formalit a víz, za účelem poskytnutí služeb plavební společností nebo hotelem, přepravcem nebo dodavatelem dalších dílčích služeb. Dále je možno data použít pro případ zajištění bezpečnosti, ochrany majetku či zdraví, zákonných důvodů a pro osobní zpracování správcem dat. Tyto data nejsou poskytována třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena velmi úzká skupina náležitě poučených osob. Tyto data budou  90 dnů po ukončení zájezdu zničena u správce dat zničena. Objednavatel služby svým podpisem potvrzuje, že tomuto výkladu řádně porozuměl a uděluje tímto souhlas se zpracováním a nakládáním s těmito velmi citlivými daty.

INFORMACE O  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UČELY SPRÁVCE DAT
ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, cestovní kancelář RIVIERA TOUR s.r.o., se sídlem Lidečko 31,756 12 Horní Lideč, IČ: 25911741 jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) zpracovává osobní údaje klientů a všech účastníků zájezdu za účelem plnění požadavků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (poskytování služeb cestovního ruchu) uzavřené se subjektem osobních údajů (dále jen „klient“). Osobní údaje jsou zpracovávány jak v písemné podobě (cestovní spis), tak i v automatizované podobě. Přístup k osobním údajům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK. K osobním údajům mohou mít přístup také subjekty, které byly CK pověřeny, na základě smluvního vztahu, ke zpracování osobních údajů. Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení, státní občanství, typ, číslo a datum expirace cestovního dokladu, pokud není předpisy vyžadováno jinak. V případě, že je pro komunikaci mezi klientem a CK využita telefonická linka (např. za  účelem objednávky služeb, změny služeb, uplatnění reklamace služeb, odstoupení od smlouvy a  výpovědi ze smlouvy), je pořizován také zvukový záznam.
Osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení a datum narození, jsou za účelem poskytování služeb cestovního ruchu předány pouze smluvním obchodním partnerům v zahraničí a to mimo území Evropské unie, přepravním společnostem a zdravotním pojišťovnám, které zajišťují cestovní pojištění klientů zprostředkované CK. Osobní údaje mohou být předávány také subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným občansko soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány) po dobu realizace smluvního vztahu (tj. od podpisu smlouvy do doby poskytnutí poslední služby cestovního ruchu) a  následně pro účely uplatnění případné reklamace klienta CK po dobu jednoho měsíce. V případě, že klient po stanovenou dobu uplatní reklamaci, jsou osobní údaje uchovávány do doby vyřízení reklamace a následně po dobu maximálně 2 let pro případnou kontrolu České obchodní inspekce či jiných oprávněných orgánů. Osobní údaje, jejichž účel zpracování již pominul (nebyla po stanovenou dobu klientem uplatněna reklamace) jsou tyto osobní údaje nevratně zlikvidovány. Ponechány jsou pro marketingové účely (poskytování slev a zasílání obchodních sdělení), pouze osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo klienta a  tyto jsou následně uchovávány po dobu 10 let.
Osobní údaje zpracovávané pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CK a klientů, zejména v případě občansko soudních, trestních nebo správních řízení, jsou uchovávány do  doby jejich dořešení. Poskytnutí osobních údajů je povinné a  je  nezbytné pro uzavření a realizaci smluvního vztahu (poskytování služeb cestovního ruchu).
Klient má právo kdykoli CK žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že klient zjistí, nebo se bude domnívat, že CK provádí zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s  právním předpisem, zejména jsou-li jeho osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, může CK požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
 
INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ
ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů cestovní kancelář RIVIERA TOUR  jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) monitoruje telefonické hovory linky za účelem uzavření
nebo plnění předmětu smluv nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta a zkvalitnění poskytovaných služeb. Pořizované zvukové záznamy jsou zpracovávány v automatizované podobě a přístup k těmto záznamům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK a případně zaměstnanců společností, které byly CK pověřeny ke zpracování osobních údajů. Zpracovány jsou všechny osobní údaje zaznamenané v podobě zvukového záznamu v průběhu telefonického hovoru. Zvukový záznam je uchováván po dobu maximálně jednoho kalendářního období, poté je záznamová smyčka přepisována záznamy novějšího data. V případě, řešení reklamace, stížnosti, popřípadě jiného incidentu, může být zvukový záznam (resp. jeho kopie) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů CK nebo klienta uchováván po delší dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv a právem chráněných zájmů. Zvukový záznam může být předán pouze subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným občansko soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Máte právo kdykoliv CK žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že CK provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s  právním předpisem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete CK požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT OBJEDNAVATELE

ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů cestovní kancelář RIVIERA TOUR  jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) zpracovává osobní data objednavatele zájezdu za účelem informování klienta o svých nových produktech, pro marketingovou činnost CK, zasílání
písemných nebo emailových nabídek  a katalogů. Tyto data jsou správcem dat zpracovávány při podpisu cestovní smlouvy. Objednavatel zájezdu má právo požádat o výmaz těchto dat 90 dnů po ukončení zájezdu výhradně na adresu RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12. V případě zasílání emailových nabídek
je na každém obchodním sdělení v patičce umístěn odkaz na odhlášení klienta ze zasílání obchodních sdělení. V případě odhlášení z emailových obchodních sdělení je smazání dat provedeno automaticky do 24 hodin. V případě písemné žádosti bude výmaz proveden do 20 pracovních dnů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH JINÝCH SUBJEKTŮ 

ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů cestovní kancelář RIVIERA TOUR  jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) zpracovává osobní data zájemce o služby CK RIVIERA TOUR  nebo zájemce o zasílání obchodních nabídek za účelem informování klienta o svých nových produktech, pro marketingovou činnost CK, zasílání písemných nebo emailových nabídek  a katalogů. Tyto data jsou správcem dat zpracovávány při emailové, písemné a nebo telefonické žádosti nebo taktéž prostřednictvím webového portálu www.rivieratour.cz. Potencionální zájemce o zájezdu má právo požádat o výmaz těchto výhradně na adrese RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12. V případě zasílání emailových nabídek je na každém obchodním sdělení v patičce umístěn odkaz na odhlášení klienta ze zasílání obchodních sdělení. V případě odhlášení z emailových obchodních sdělení je smazání dat provedeno automaticky do 24 hodin. V případě písemné žádosti bude výmaz proveden do 20 pracovních dnů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES 
Správcem Vašich osobních údajů je RIVIERA TOUR s.r.o. Pokud Vás zajímá, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na adrese RIVIERA TOUR, LIDEČKO 31,756 12 HORNÍ LIDEČ V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do Vašeho zařízení. Toto nastavení se považuje  za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve Vašem prohlížeči. Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme o Vás následující osobní údaje: Osobní údaje, které zpracováváme:  Údaje o nastavení prohlížeče, údaje o zobrazených zájezdech Účel zpracování: Zjednodušení použití webových stránek ,údaje o zobrazených zájezdech Marketing Právní důvod zpracování: Oprávněný zájem správce, souhlas  Doba uložení: 1 rok Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovateli on-line reklamních služeb BLUEBERRY APPS, který je zpracovává na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí, tedy ani do zemí EU.


PODMÍNKY ÚČASTI NA PLAVBĚ MSC CRUISES


Vážení přátelé,

během plavby je nutno se na lodích řídit podmínkami plavební společnost. Níže Vám přinášíme základní ustanovení podmínek účasti na plavbách. Podrobné podmínky lze najít na internetových stránkách plavební společnosti.

Předem vás chceme upozornit, že pořadatel nebo organizátor plavby organizuje plavby a zájezdy v různých světových destinacích, které mohou mít různé právní předpisy a nařízení. V různých místech nebo navštívených místech mohou během plavby–zájezdu  nebo i před účastí na plavbě-zájezdu vzniknout situace, které není pořadatel nebo organizátor plavby-zájezdu schopen ovlivnit, změnit, zmírnit a cestující-klient tuto informace bere s plnou vážností na vědomí.

     Pokud taková situace nastane a pořadatel a nebo organizátor plavby není schopen plavbu –zájezd uskutečnit z důvodů ohrožení zájezdu vyšší mocí, z důvodů změn itinerářů, politické a bezpečnostní situace  v zemích nebo v destinacích  vyhrazuje si pořadatel a nebo organizátor právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, pandemie, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. V takovém případě není možno tuto situaci považovat jako vadu plavby- zájezdu. Právě pro tyto situace je každý cestující povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce plavby-zájezdu. Pojištění krýt rizika související s pandemiemi a pandemií COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Plavební společnost nebo organizátor plavby může klientovi nabídnout přeložení zájezdu dle svých možností a dispozic.   

    Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby z původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti

 

Všechny plavby inzerované v tomto katalogu nabízí k prodeji společnost MSC Crociere S.A, dále jen “Společnost”. Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít v těchto podmínkách (jak jsou níže definovány) následující termíny tyto významy:- “Rezervace” odkazuje na kroky k uzavření smlouvy se společností, učiněné cestujícím.- “Podmínky rezervace” znamenají okolnosti a podmínky, jakož i informace a podmínky obsažené v příslušném katalogu společnosti anebo jiné informace či podmínky, které budou tvořit náležitosti vaší smlouvy se společností.- “Dopravce” je majitel či nájemce nebo provozovatel jakékoliv pozemní, námořní nebo letecké dopravy včetně majitele, nájemce či provozovatele lodi, jakož i jeho zaměstnanci či zprostředkovatelé, a to tak, že každý z nich jedná nebo funguje jako dopravce. “Dopravní podmínky” jsou jakékoliv dopravní podmínky dopravce poskytující dopravu jakéhokoliv druhu, včetně námořní, silniční a letecké. Zahrnují zákonná ustanovení země příslušného dopravce a mohou být předmětem mezinárodních dohod; jak zákonná ustanovení, tak i mezinárodní smlouvy mohou samostatně nebo společně omezit či vyloučit odpovědnost dopravce. Kopie dopravních podmínek každého dopravce lze obdržet od ředitelství společnosti. Dopravní podmínky jsou zapracovány ve smlouvě jako speciální podmínky. “Smlouva” je smlouva uzavřená mezi společností a cestujícím, která se týká příslušné plavby, což dokazuje vydání faktury zaslané společností cestujícímu. Na veškeré rezervace se vztahují podmínky rezervace.- “Plavba” znamená plavbu na palubě lodi, jak je popsána v příslušném katalogu společnosti nebo v jiných písemných podkladech, vytvořených pro společnost nebo jejím jménem.- “Organizátor” je společnost MSC Crociere S.A. se sídlem: 40, Avenue Eugène Pittard, CH-1206 Geneva, Switzerland, která organizuje a prodává či nabízí k prodeji balíky služeb, a to přímo nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce.- “Cestující” je každá osoba, která je uvedena v rezervaci, na potvrzovací faktuře nebo na jízdence vydané společností.- “Balík služeb” se týká plavby, jakož i jakéhokoliv letu či balíku služeb před plavbou a po ní, nikoliv však výletů na pobřeží nebo kyvadlové dopravy v některých přístavech.- “Obchodní zástupce” je osoba, která prodává či nabízí k prodeji balíky služeb sestavené organizátorem.- “Výlet na pobřeží” je jakýkoliv výlet nebo činnost, jež společnost nabízí k prodeji a které nejsou zahrnuty do celkové ceny plavby.

 

 1. POSTUP PŘI REZERVACI A ZÁLOHA

1.1 Za účelem rezervace se cestující musí spojit s autorizovaným obchodním zástupcem či představitelem společnosti.

1.2 Osoba provádějící rezervaci potvrzuje provedením rezervace, že všechny osoby určené v průběhu rezervace a uvedené na příslušné rezervační faktuře-cestovní smlouvě přijímají závaznost podmínek rezervace a že ona jako taková má právo přijmout podmínky rezervace jménem všech osob uvedených na rezervační faktuře-cestovní smlouvě.

 1.4 Každá osoba uvedená v rezervaci se stává cestujícím.

 

2. SMLOUVA

2.1 Tato smlouva se bude řídit švýcarskými zákony, jakákoliv reklamace či spor, které nelze vyřešit jinak, se bude řešit a projednávat v souladu s právním řádem a jakékoliv soudní řízení se bude konat před místně příslušným soudem.

2.2 Každá plavba závisí na dostupnosti v okamžiku rezervace. Žádná smlouva nebude uzavřena, dokud nebude částečně či plně uhrazena záloha.    

2.3 Plná cena musí být uhrazena nejpozději do 45 dní před začátkem plavby.

2.4 Jestliže je žádost o rezervaci podána 40 dnů před zahájením plavby, celková cena musí být plně uhrazena v době provedení rezervace.

 2.5 Jestliže jakýkoliv cestující neuhradí zbytek dlužné částky do 55 dnů před zahájením plavby, má společnost právo zrušit jeho rezervaci bez oznámení a vymáhat od něj poplatky za zrušení rezervace (viz níže v odst. 9) bez ohledu na to, zda bylo jeho místo znovu prodáno či nikoliv.

 

3. CENY A CENOVÉ ZÁRUKY

3.1  Ke změně ceny plavby nedojde v termínu do 20 dní před jejím zahájením ani v době poté, kdy společnost obdrží úhradu plné ceny plavby. 

3.2 Společnost si vyhrazuje právo modifikovat ceny kdykoliv před termíny uvedenými výše v odstavci 3.1, aby zohlednila změny:

a) nákladů na leteckou dopravu;

b) nákladů na palivo sloužící k pohonu lodě;

c) cel, daní či poplatků za služby, jako jsou přístavní a letištní poplatky. 

Změny mohou být vzestupné nebo sestupné.

 K bodu a): Jakákoliv změna ceny balíku služeb se bude rovnat částce navíc, účtované leteckou společností.

K bodu b): Jakákoliv změna ceny plavby se bude rovnat ceně/zvýšení ceny za barel pohonných hmot na počet cestujících na palubě lodi.

K bodu c): Jakákoliv změna ceny balíku služeb se bude rovnat celkové částce poplatků. 3.3 Jestliže se tyto částky zvýší o více než 10 % ceny, bude mít cestující právo na zrušení smlouvy a plné vrácení uhrazené ceny příslušné plavby, nikoliv však na vrácení zaplaceného pojistného. Cestující musí písemně oznámit uplatnění tohoto práva společnosti do 10 dní po obdržení  oznámení o zvýšení ceny.

 

4. POJIŠTĚNÍ

Společnost požaduje, aby si cestující uzavřel pojistnou smlouvu nebo sjednal  ekvivalentní pojištění. Min 100.000 eur

 

5. CESTOVNÍ PAS A VÍZA

5.1 Cestující musejí mít cestovní pasy, které jsou platné po dobu plavby a 6 měsíců po datu jejího ukončení. Některé země, konkrétně Rusko a USA, vyžadují strojově čitelné cestovní pasy opatřené digitální fotografií.

5.2 Společnost žádnému cestujícímu nezaručuje získání víz; za získání víz odpovídá každý jednotlivý cestující.

 

6. ZDRAVOTNÍ STAV A SCHOPNOST CESTOVAT

6.1 Cestující se zaručuje, že je schopen/schopna plavby po moři a cestovat letadlem a že jeho/její chování ani stav nenaruší bezpečnost či komfort lodi, letadla či ostatních cestujících.

6.2 Každý cestující, jehož zdravotní stav by mohl negativně ovlivnit jeho způsobilost k cestování, musí před provedením rezervace předložit lékařské potvrzení. Těhotným ženám doporučujeme, aby se v jakémkoliv stádiu těhotenství před zahájením cesty poradily s lékařem.

6.3 Dopravce nemá na palubě lodi vhodné vybavení pro porod. Společnost neakceptuje rezervaci žádné cestující, která by během plavby dosáhla 28. či vyššího týdne těhotenství. 6.4 Těhotné cestující, které nedosáhly 28. týdne těhotenství, si musejí před naloděním opatřit lékařské potvrzení osvědčující jejich způsobilost k cestování.

6.5 Jestliže si cestující v době provádění rezervace nebyla ani reálně nemohla být vědoma svého těhotenství a z důvodu těhotenství tuto rezervaci zruší, jakmile to bude reálně proveditelné, společnost jí vrátí celou částku, kterou tato cestující uhradila, a nebude mít vůči ní žádné další finanční závazky.

6.6 Společnost a dopravce si výslovně vyhrazují právo odmítnout nalodění nebo vstup na palubu letadla kterékoliv cestující ve vysokém stupni těhotenství, aniž by z tohoto odmítnutí pro ně vyplynuly jakékoliv finanční závazky.

6.7 Společnost a dopravce si vyhrazují právo požadovat od KTERÉHOKOLIV cestujícího či cestující předložení lékařského osvědčení, potvrzujícího jeho/její způsobilost k plavbě lodí. 6.8 Pro bezpečnost a pohodlí všech cestujících, kteří jsou hendikepovaní, nemocní, mají omezenou pohyblivost nebo jsou invalidní, je důležitá skutečnost, že jim jsou při provádění rezervace poskytnuty co nejúplnější informace.

6.9 Fyzicky či mentálně postižení cestující, kteří vyžadují zvláštní péči nebo pomoc (včetně osob odkázaných na kolečkové křeslo), musejí před rezervací písemně informovat společnost o charakteru svých postižení, o lékařských přístrojích, které si chtějí vzít s sebou na palubu, jakož i o jakékoliv zdravotnické či jiné pomoci, kterou by mohli potřebovat. Někteří cestující také mohou potřebovat doprovod, který bude cestovat s nimi a bude připraven a schopen jim pomáhat.

6.10 Každý cestující, který je odkázán na kolečkové křeslo, musí být vybaven vlastním skládacím křeslem standardní velikosti a musí jej doprovázet osoba, která je připravena a schopna mu pomáhat.

6.11 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout každého cestujícího, který ji příslušným způsobem neinformoval o svém postižení či nutnosti doprovodu, jakož i takového cestujícího, který podle přesvědčení společnosti či dopravce není způsobilý cestovat nebo jehož stav může ohrozit jeho samotného či ostatní účastníky plavby.

6.12 Hendikepovaní cestující, cestující odkázaní na kolečkové křeslo nebo cestující s omezenou pohyblivostí patrně nebudou schopni vystoupit na břeh v přístavech, kde loď nebude kotvit u břehu. Seznam těchto přístavů společnost dodá na písemné požádání.

6.13 Jestliže se dopravce, kapitán lodi nebo lodní lékař domnívá, že cestující není z jakéhokoliv důvodu schopen cestovat, že by mohl ohrozit zdraví či bezpečí ostatních, že by kvůli němu mohlo být v některém přístavu odmítnuto povolení k přistání nebo že by tento cestující mohl činit dopravce odpovědným za podporu, pomoc či repatriaci, kapitán lodi bude mít právo odmítnout takového cestujícího v jakémkoliv přístavu nalodit, vylodit nebo jej přemístit do jiné kajuty či kabiny. Palubní lékař bude mít právo poskytnout cestujícímu první pomoc a jakýkoliv medikament, lék či jinou látku, umístit jej do lodní nemocnice nebo podobného zařízení v jakémkoliv přístavu či jej v takovém zařízení izolovat, a to za předpokladu že palubní lékař nebo kapitán lodi považují tyto kroky za nutné. Odmítnutí cestujícího spolupracovat při tomto postupu může mít za následek jeho vylodění v jakémkoliv přístavu, přičemž společnost ani dopravce neponesou právní odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, náklady či odškodnění takového Cestujícího.

6.14 Pokud je cestujícímu odmítnuto vylodění v důsledku zdravotního stavu či způsobilosti cestovat, společnost ani dopravce nemají vůči němu žádné finanční závazky. 6.15 Společnost, dopravce či zdravotní úřady v jakémkoliv přístavu jsou oprávněny požadovat vyplnění vlastních zdravotních dotazníků. Cestující jsou povinni jim poskytnout přesné informace o příznacích jakýchkoliv nemocí včetně nemocí trávicího traktu, nikoliv však pouze jich. Dopravce může odmítnout nalodit kteréhokoliv cestujícího, o němž soudí, že má příznaky jakéhokoliv onemocnění včetně virového či bakteriálního, nikoliv však pouze vyvolaného Norovirem. Odmítnutí cestujícího vyplnit zdravotní dotazník může mít za následek zamítnutí jeho nalodění.

6.16 Pokud cestující na lodi onemocní virovou nebo bakteriální chorobou, lodní lékař jej může požádat, aby se v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti ostatních osob zdržoval pouze ve své kajutě.

6.17  Cestující jsou upozorněni, že některé potraviny mohou u lidí nesnášejících jejich určité složky způsobit alergickou reakci. Jestliže cestující trpí jakoukoliv známou alergií nebo nesnáší určité potraviny, je nezbytně nutné, aby o tom při první vhodné příležitosti po nalodění informoval vrchního číšníka.

6.18 U všech dětí ve stáří do 12 měsíců doporučujeme poradit se s lékařem před provedením rezervace.

 

 

7. LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ 

7.1 Společnost nepřijímá odpovědnost za poskytnutou lékařskou péči ani lékařská zařízení na souši. Musíte si zajistit sdružené zdravotní cestovní pojištění, které se vztahuje na lékařskou péči a repatriaci.

7.2 Cestující bere na vědomí, že je povinen v případě potřeby a na vlastní odpovědnost vyhledat během plavby lékařskou pomoc, pokud je na palubě lodi kvalifikovaný lékař. Lékařské služby na palubě lodi jsou zpoplatněny.

7.3 Lodní lékař není odborným lékařem a lodní zdravotní středisko není vybaveno na stejné úrovni jako pozemní nemocnice. Zásoby zdravotnických potřeb a lékařské zařízení odpovídají požadavkům na léčení nezávažných nemocí, stanovených příslušnými úřady státu, ve kterém je loď registrována. V důsledku toho společnost ani dopravce či lodní lékař nenesou odpovědnost za nemožnost léčit jakékoliv onemocnění cestujícího.

7.4 V případě nemoci nebo nehody se může stát, že společnost, dopravce nebo kapitán lodi budou muset vyložit cestující na pobřeží za účelem léčení. Dopravce ani společnost nemají žádné námitky, pokud jde o léčení v jakémkoliv cílovém přístavu nebo v jakémkoliv místě, kde je cestující vysazen. Zdravotní zařízení a jejich úroveň jsou v různých přístavech různé. Pokud jde o úroveň léčení na souši, společnost ani dopravce nepřijímají žádné stížnosti ani neposkytují žádné záruky.

 

8. ZMĚNY ZE STRANY CESTUJÍCÍHO

8.1 Změny se prování dle interních předpisů prodejce-cestovní

 

10. ZMĚNY ZE STRANY SPOLEČNOSTI

10.1 Společnost připravuje plavbu řadu měsíců předem. Někdy se může stát, že společnost musí z provozních, obchodních či jiných důvodů provést určité změny, a proto si vyhrazuje právo na jejich uskutečnění v jakékoliv době.

10.2 V případě závažného pozměnění podstatné podmínky smlouvy, bude společnost při první reálné možnosti písemně informovat cestujícího nebo zástupce jeho cestovní kanceláře o daném zrušení či změně cestovního itineráře. Cestující si kupuje plavbu jako celek a není případná změna destinace kanceláře o daném zrušení či změně cestovního itineráře. Cestující si kupuje plavbu jako celek a není případná změna destinace nebo destinací itineráře neopravňuje cestujícího ke změně smlouvy, odstoupení od smlouvy anebo uplatnění náhrady či slevy. Pokud k takové situaci dojde, plavební společnost většinou nabídne klientovi tyto možnosti (není k tomu však povinna čí jakkoli vázána) :

a) přijmout danou změnu,

b) rezervovat si jinou plavbu stejné či vyšší kvality z nabídkové brožury, pokud je k dispozici, c) rezervovat si jinou plavbu nižší kvality z nabídkové brožury, pokud je k dispozici, přičemž mu bude vrácen cenový rozdíl nebo

d) příslušnou rezervaci zrušit a obdržet zpět všechny jím uhrazené částky.

10.3 Cestující musí své rozhodnutí písemně oznámit společnosti přímo, nebo prostřednictvím jejich obchodního zástupce do 7 dní po obdržení informace o provedení dané změny.

 

11. ZRUŠENÍ PLAVBY SPOLEČNOSTÍ

11.1 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit jakoukoliv plavbu písemným oznámením (pokud je to možné) cestujícímu v jakékoliv době.

11.2 V případě, že dojde ke zrušení plavby v důsledku jakékoliv neobvyklé nebo nepředvídatelné okolnosti mimo kontrolu společnosti, jíž se společnost nemůže vyhnout, třebaže jí věnovala veškerou náležitou pozornost, společnost nabídne cestujícímu, aby si vybral z těchto možností:

a) plné vrácení všech zaplacených částek (není k tomu však povinna čí jakkoli vázána)

nebo

b) rezervace jiné plavby stejné či vyšší kvality z nabídkové brožury bez příplatku, pokud je k dispozici

nebo

c) rezervace jiné plavby nižší kvality z nabídkového katalogu, pokud je k dispozici, s vrácením cenového rozdílu.

11.3 Při zrušení plavby z jakéhokoliv jiného důvodu společnost nabídne stejné možnosti jako v bodě 11.2 a odškodnění, pokud je vhodné cestujícího během trvání plavby. (není k tomu však povinna čí jakkoli vázána)

11.4 Cestující musí své rozhodnutí písemně oznámit společnosti přímo nebo prostřednictvím jejich obchodního zástupce do 7 dní po obdržení informace o zrušení.

 

12. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI

12.1 S výhradou bodů 12.4 až 12.8 společnost přijímá odpovědnost za smrt, zranění či nemoc zapříčiněné nedbalostí či zanedbáním z její strany nebo ze strany kteréhokoliv poskytovatele služeb, které jsou součástí balíku služeb. Tam, kde je to vhodné, společnost omezuje svou odpovědnost v souladu s dohodami zmíněnými v bodech 12.4 až 12.8. Společnost v žádném případě neodpovídá za jakékoliv nesprávné jednání nebo nekonání, vzniklé:

a) plně v důsledku chyby cestujícího

b) v důsledku nepředvídatelného nebo nezamezitelného jednání či opomenutí třetí strany, které nesouvisí se žádnými službami poskytovanými podle této smlouvy

c) na základě neobvyklých či nepředvídatelných okolností včetně (nikoliv však pouze) zásahů vyšší moci, které jsou mimo kontrolu společnosti či kteréhokoliv poskytovatele služeb tvořících součást plavby, a jejichž důsledkům se nelze vyhnout ani poskytnutím veškeré náležité péče, jakož i

d) na základě události, kterou společnost nebo kterýkoliv poskytovatel služeb tvořících součást plavby nemůže předvídat ani jí zabránit.

 12.2 Pokud jde o nároky, které nevznikly v důsledku smrti, nemoci nebo zranění a nejsou předmětem dohod zmíněných v bodech 12.4 až 12.8, odpovědnost společnosti za nenáležité plnění smlouvy se omezuje maximálně na dvojnásobek ceny, kterou cestující zaplatil za plavbu (bez prémií a dodatečných poplatků).

12.3 Všechny ceny za dopravu (pozemní, leteckou i námořní) se řídí dopravními podmínkami příslušného dopravce. Mohou omezovat či vylučovat odpovědnost. Dopravní podmínky jsou standardně zahrnuty do smlouvy. Jejich kopii lze na požádání obdržet od společnosti.

12.4 Letecká přeprava cestujících a jejich zavazadel se řídí různými mezinárodními konvencemi a ujednáními (dále „dohody o mezinárodní letecké dopravě”) včetně Varšavské konvence z roku 1929 (doplněné Haagským protokolem z roku 1955, Montrealským protokolem z roku 1999 či jinak) nebo Montrealskou úmluvou z roku 1999. Jelikož by cestující mohli činit společnost odpovědnou za leteckou dopravu, jsou do těchto podmínek smlouvy standardně zapracovány podmínky dohod o mezinárodní letecké dopravě (včetně následných změn a jakékoliv nové dohody, které lze aplikovat na smlouvu o plavbě uzavíranou mezi společností a cestujícím). Dohody o mezinárodní letecké dopravě mohou dopravci dovolit, aby omezil svou odpovědnost za smrt či zranění osob, ztrátu a poškození zavazadel nebo za zpoždění. V souladu s tím se také určuje odpovědnost společnosti. Kopie těchto dohod poskytuje společnost na požádání.

12.5 Doprava cestujících a jejich zavazadel po moři se řídí Aténskou konvencí z roku 1974 (“Aténská konvence”) v doplněném znění z roku 1976. Aténská konvence je standardně zapracována do těch podmínek a jakákoliv odpovědnost společnosti nebo dopravce za smrt či zranění osob nebo za ztrátu či poškození zavazadel, způsobené dopravou po moři, se posuzuje a určuje výhradně na základě Aténské konvence. Aténská konvence omezuje odpovědnost dopravce za smrt a zranění osob či za ztrátu a poškození zavazadel, přičemž obsahuje speciální ustanovení o odpovědnosti za cennosti. Podle této konvence se předpokládá dodání nepoškozených zavazadel, pokud společnost (jako dopravce) neobdrží písemné oznámení: a) o náhodném poškození před a během vyloďování či opětného doručování nebo b) o poškození, které nelze považovat za náhodné, či o ztrátě, a to do 15 dní po datu vylodění nebo po datu, kdy příslušné zavazadlo bylo nebo mělo být opětně doručeno.  Jakékoliv poškození, které podle limitů Aténské konvence hradí společnost, se snižuje úměrně nedbalosti cestujícího a jeho maximální spoluúčasti, které stanoví článek 8 (4) Aténské konvence. Kopie Aténské konvence poskytuje společnost na požádání.

12.6 Jelikož by cestující mohli činit společnost odpovědnou za škody vzniklé při letecké nebo námořní dopravě, společnost bude oprávněna využít k obhajobě proti aktuálním dopravcům všechna svá práva, výsady a omezení, jimiž disponuje (včetně vlastních dopravních podmínek dopravců) a které jí náležejí podle Aténské konvence, přičemž nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, se nesmí považovat za jejich popření. Tyto podmínky pozbývají platnosti pouze do té míry, jak Varšavská konvence, Montrealská úmluva, Aténská konvence či jakékoliv jiné závazné právní předpisy anulují či zbavují platnosti některá jejich ustanovení.

12.7 Odpovědnost společnosti v žádném okamžiku není vyšší než odpovědnost kteréhokoliv dopravce, vyplývající z jeho dopravních podmínek či z jeho ohlášení s těmito podmínkami souvisejících či aplikovatelných.

12.8 S výjimkou nároků vzniklých v důsledku letecké dopravy (viz výše bod 12.4), je jakékoliv odškodnění za smrt či zranění osob, jakož i za ztrátu či poškození zavazadel, které by společnost podle smlouvy, v souladu s těmito podmínkami či jiným způsobem mohla vzít na sebe, podmíněno limitem ve výši 46 666 SDR odpovědnosti za smrt nebo zranění osoby, stanoveným Aténskou konvencí.

12.9 Nehledě na nic, co by v těchto podmínkách bylo možno chápat v opačném smyslu, společnost za žádných okolností neponese odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou nebo skutečnou či předpokládanou ztrátu zisku, příjmů, použitelnosti, či pracovní nebo jiné příležitosti, ani za škody podobného charakteru.

12.10 Společnost neodškodní žádného cestujícího za přímou či nepřímou újmu, která mu byla způsobena okolnostmi bránícími plnění či splnění smlouvy, k nimž patří válka či hrozba války, stávky nebo pracovní spory mezi vedením a zaměstnanci společnosti či jiných organizací, terorismus či ohrožení terorismem, přerušení dodávek energií, ohrožení zdraví či epidemie, přírodní pohromy, jaderné katastrofy, požáry, nebezpečné klimatické jevy, nebezpečné podmínky na moři, sebevražda cestujícího či pokus o ni, úmyslné vystavení se cestujícího zbytečnému nebezpečí (s výjimkou pokusu o záchranu lidského života), jakož i následky jeho účasti na neobvyklé a nebezpečné činnosti, a všechny podobné okolnosti, které jsou mimo kontrolu společnosti.

 

13. ITINERÁŘ – PRÁVO NA JEHO ZMĚNU

13.1 Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout na základě vlastního uvážení či uvážení kapitána jakékoliv lodi (nikoliv bezdůvodně), zda se má daná loď odchýlit od zveřejněného či obvyklého itineráře, zpomalit či zrychlit plavbu, vynechat či změnit plánovaný přístav, zajistit rovnocennou přepravu jinou lodí, být vlečena nebo vzít do vleku jinou loď anebo z jakéhokoliv důvodu provést jiný podobný manévr, který považuje za potřebný. Za předpokladu, že je jakékoliv z těchto rozhodnutí racionální, pro společnost z něj nevyplývají žádné závazky vůči cestujícímu.

 

14. ODPOVĚDNOST CESTUJÍCÍHO

14.1 Povinností cestujícího na palubě lodi je plnit oprávněné požadavky jejího kapitána či pověřených důstojníků a z bezpečnostních a jiných zákonných důvodů jim umožnit, aby (společně s ostatními členy posádky) prohledali kteréhokoliv cestujícího, jakož i jakoukoliv kajutu, zavazadlo a osobní věci.

14.2 Cestující tímto vyjadřuje souhlas s umožněním jakéhokoliv prohledávání tohoto druhu. 14.3 Před plavbou jsou cestující povinni podstoupit všechna nutná očkování a po dobu plavby mít k dispozici všechny jízdenky, platný cestovní pas, víza, lékařská osvědčení a jakékoliv jiné dokumenty, které budou potřebovat v přístavech a při vyloďování.

14.4 Každý/á cestující se zaručuje, že je fyzicky schopen/schopna zúčastnit se plavby.

14.5 Společnost nebo kapitán jakékoliv lodi či letadla si vyhrazují právo podle vlastního rozhodnutí kdekoliv odmítnout možnost vstoupit na palubu lodi či letadla nebo z ní vystoupit kterémukoliv cestujícímu, jehož chování by podle jejich vlastních reálných zkušeností mohlo ohrozit bezpečnost, pohodlí či práva ostatních cestujících.

14.6 Žádný cestující si nesmí vzít na palubu žádné lodi či letadla jakékoliv nebezpečné zboží či předměty ani zvířata.

14.7 Společnost neodpovídá za žádnou škodu způsobenou kterémukoliv cestujícímu tím, že porušil nebo nedodržoval ustanovení těchto podmínek, a každý cestující musí nahradit jakoukoliv ztrátu či škodu, kterou tímto způsobil společnosti nebo kterémukoliv z jejích dodavatelů.

14.8 Chování cestujícího během plavby nesmí ohrozit bezpečnost, klid a zábavu ostatních cestujících.

14.9 Cestující si nesmějí bez písemného svolení společnosti brát na palubu jakékoliv lodi žádná živá zvířata, zbraně, střelivo, výbušniny ani toxické či nebezpečné látky.

14.10 Cestující plně odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobil společnosti, dopravci nebo kterémukoliv dodavateli služeb tvořících balík služeb tím, že neplnil své povinnosti. Zejména odpovídá za jakékoliv poškození lodi nebo jejího zařízení či vybavení, za zranění či újmy způsobené ostatním cestujícím nebo třetím stranám, jakož i za veškeré pokuty, penále a výdaje, které způsobil společnosti, dopravci nebo dodavateli služeb.

 

16. STÍŽNOSTI

16.1 Pokud má cestující během plavby nějaké stížnosti, musí o nich co nejdříve informovat palubní personál. V případě, že palubní personál není schopen daný problém vyřešit, musí o tom písemně uvědomit společnost, a to nejpozději před ukončením plavby. Neschopnost včasně informovat o stížnosti by mohla negativně ovlivnit schopnost společnosti příslušnou stížnost vyřídit.

 

17. OCHRANA SPOTŘEBITELE

V případě úpadku (konkurzu) organizátora zájezdů se tato problematika musí přizpůsobit místním předpisům týkajícím se záručních fondů, jakož i příslušným zákonům o ochraně spotřebitele.

 

18. OCHRANA ÚDAJŮ

Tento bod podléhá kontrole místních úřadů s ohledem na zákony o ochraně dat v příslušných zemích.

 

19. KOUŘENÍ

Kouření není obvykle dovoleno v místech, kde se podává jídlo (v bufetech a restauracích), ve zdravotních střediscích, v místech péče o děti, na chodbách, ve výtazích, ve společenských místnostech, v místech, kde se hosté shromažďují při bezpečnostním cvičení, vyloďování nebo při odjezdech na výlety, na veřejných toaletách, jakož i v barech nacházejících se v blízkosti míst, kde se podává jídlo. Rozhodně je zakázáno kouřit v kajutách a z důvodu nebezpečí požáru není dovoleno kouřit ani na balkónech kajut.

 

20. MSC CLUB

pokud jste členy MSC Clubu , máte možnost uplatnit slevy MSC Clubu pouze u individuálních plaveb a to na základě vyžádání. Slevu a oprávněnost slevy vždy určuje plavební společnost a na slevu není právní nárok. Výše slevy a její oprávněnost není CK RIVIERA TOUR schopna  ovlivnit. Na plavby s dopravou a delegátem není možnost uplatnit slevy MSC Clubu v žádném případě. Proto Vám doporučujeme využít slevových poukazů nebo nákupu first minute.


PODMÍNKY UČASTI NA PLAVBÁCH MSC CRUISES

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL PANDEMIE COVID19 OD 1.9.2020

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ SPOLEČNOSTÍ

S cílem zajištění zdraví a bezpečí klientů během plavby vyvinula společnost řadu procedur, kterými se bude řídit po dobu celé plavby, počínaje rezervačním procesem až do vylodění. Z bezpečnostních důvodů má dopravce, organizátor, delegát a nebo kapitán právo zamítnout nalodění, popř. nařídit předčasné vylodění komukoli, kdo se neřídí těmito procedurami a po zdravotní prohlídce nesplňuje podmínky pro účast na plavbě nebo zájezdu. Klienti jsou povinni respektovat  a přijmout opatření uvedeny na stránce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK RIVIERA TOUR

 


Dovolujeme si naše klienty důrazně upozornit , že plavby na moři jsou specifický produkt zájezdů, jejíž podmínky pro uskutečnění zájezdů mohou být značně odlišné od standartních zájezdů. Pokud uznáme, že tyto podmínky by pro Vás mohly být odlišné a vy by jste je mohli přehlédnout, v níže uvedeném textu je zvýrazníme.

 

 1. Smluvní vztah

1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČ 25911741, DIČ CZ 25911741 (dále jen „CK“)a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky zájezdu ze strany CK (dále jen „smlouva“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti cestovní kanceláře zákazníka ze smlouvy o zájezdu.

1.2. Práva a povinnosti CK a zákazníka se řídí smlouvou, podmínkami, které jsou její nedílnou součástí, popisem zájezdu v katalogu a dodatečných nabídkách, a také ustanovením § 2521 až § 2549 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všeobecnými podmínkami pořadatele plavby, platným ceníkem v dodatečných nabídkách, které  CK zákazníkovi sdělí.

1.3. Všechny nabídky a produkty CK jsou nabízeny jako zájezd ve smyslu §1b zákona č. 159/1999 Sb.

 

2. Předmět smlouvy a uzavření

2.1. CK je na základě uzavřené smlouvy povinna řádně poskytnout zákazníkovi zájezd a zákazník je povinen zaplatit celou cenu zájezdu.

2.2. Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy o zájezdu, která je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky zájezdu se považuje: podpis předložené formulářové smlouvy o zájezdu zákazníkem ve lhůtě určené CK.

2.3. Zákazník uzavřením smlouvy o zájezdu osvědčuje že:

a) mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí,

b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu

c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,

d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz (platí pro občany EHP), respektive byl za účelem zjištění těchto informací odkázán na jeho příslušný zastupitelský úřad (občané třetích zemí), údaje o zdravotních požadavcích státu určení

f)mu byl předán kontakt na místního zástupce CK,

g) byl informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, v případě, že byli již známi,

h) je oprávněn smlouvy o zájezdu uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření smlouvy o zájezdu  zřejmě zmocnily. Pokud zákazník uzavírá smlouvy o zájezdu v plné moci za jiné osoby, odpovídají za splnění povinností tyto osoby a on za splnění jejich závazku ručí. Pokud zákazník uzavírá smlouvy o zájezdu  ve prospěch třetích osob, odpovídá za splnění povinností ze smlouvy on, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací. Pokud zákazník uzavírá smlouvy o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného zástupce, pokud souhlas nezletilého není dostatečný. 

i) mu byly předány všeobecné obchodní podmínky pořadatele plavby a v případě uzavření pojištění všeobecné obchodní podmínky pojištovny;

2.4.Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, jsou zájezdy CK vytvářeny pro skupinu minimálně 20 osob.

2.5.Všechny zájezdy nabízené cestovní kanceláří RIVIERA TOUR jsou v režimu zájezdu  ( mimo prodej plaveb v balíčku BASIC) a splňují zákonem požadovanou odbornou způsobilost dle přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro tuto koncesovanou živnost dle novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

2.6.Cestovní kancelář nabízí možnost přímého nákupu plaveb u plavební společnosti v produktu balíčku BASIC. Balíček BASIC je přímým nákupem plavby přímo u plavební společnosti, kde právní vztah vzniká mezi klientem a plavební společností. V tomto případě je cestovní kancelář pouze zprostředkovatelem prodeje plavby. 

2.7. V případě nákupu plavby v produktu balíčku BASIC důrazně upozorňujeme klienty, že právní vztah vzniká přímo mezi klientem a plavební společností a veškeré služby a balíčky je nutno vybrat při objednání plavby, dodatečné objednávky jsou zpoplatněny. Dále upozorňujeme klienty, že v tomto případě zajištění cesty, plavby je na vlastní riziko klienta a v případě problémů se musí spolehnout sám na sebe, veškeré reklamace řešíte sám přímo s plavební společnosti. V případě problémů není možno využívat asistenční služby CK RIVIERA TOUR. Dále upozorňujeme, že v tomto případě není klient pojištěn proti úpadku CK RIVIERA TOUR.

 3. Ceny zájezdů

3.1. Zájemce zašle CK poptávku po zájezdu, a to buď prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách CK nebo jiným způsobem, např. emailem nebo telefonicky. V návaznosti na to prověří CK volné kapacity a zašle zájemci návrh smlouvy o zájezdu. Pokud zájemce smlouvu vytiskne a podepíše a pošle zpět CK, potvrzením smlouvy o zájezdu ze strany CK je smlouva o zájezdu uzavřena.

3.2. Zákazník uzavřením smlouvy o zájezdu potvrzuje, že

a) mu byly před uzavřením smlouvy o zájezdu poskytnuty tyto všeobecné obchodní podmínky, které tvoří nedílnou část smlouvy, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí;

3.3. Ceny zájezdů jsou kalkulovány na základě měnových kurzů platných 30 dnů před vydáním aktuálního katalogového ceníku. Cena zájezdu a cena dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena ve smlouvě o zájezdu. Cena je uvedena včetně DPH.

3.4. Při podpisu smlouvy jsou zákazníkovi vždy předkládány podmínky účasti na plavbě plavební společnosti. Podpisem cestovní smlouvy zákazník prokazuje, že těmto podmínkám plně porozuměl a plně je akceptuje v plném znění a jednotlivých ustanoveních. Zákazník je srozuměn, že tyto podmínky nemusí být v souladu s českým právním řádem a zákony.

3.5. Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.

3.6. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu, jestliže se zvýší tyto náklady: a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty ze služeb cestovního ruchu poskytovaných podle smlouvy o zájezdu třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.CK doručí oznámení o zvýšení ceny v textové podobě zákazníkovi nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. V oznámení CK uvede důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení. 

 

4. Postoupení smlouvy

4.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 55 dnů před zahájením zájezdu.

4.2. CK sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu. CK upozorňuje zákazníka, že v případě postoupení smlouvy o zájezdu mohou náklady CK za změnu jména dosáhnout i vyšší ceny než je cena zájezdu.

4.3. Původní zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu, manipulačního poplatku a úhrady dalších nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (zejména poplatek za změnu letenky, přerezervaci jména na plavbě).

 

5. Platební podmínky a poplatky

5.1. Zákazník je povinen zaplatit CK zálohu uvedenou v předpisu smlouvy o zájezdu nebo ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při podpisu smlouvy. U zájezdů s leteckou dopravou požaduje CK zálohovou platbu v minimální výši letecké přepravy.

5.2. Doplatek musí být uhrazen výhradně na předepsaný učet CK tak, aby nejpozději 55 dní před nástupem na zájezd, byl připsán na účet CK.

5.3. Při uzavření smlouvy u autorizovaného prodejce složí zákazník zálohu i doplatek výhradně přímo na účet CK. Poplatky za změny v knihování a odstupné jsou splatné ihned.

5.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna odstoupit od smlouvy bez dalšího upozorňování. Vyřazenému zákazníkovi v tom případě bude zasláno vyúčtování doplněno o výši odstupného. V případě, že výše odstupného převýší zaplacenou zálohu, je zákazník povinen uhradit doplatek do 7 kalendářních dnů od data vystavení předpisu. V případě neuhrazení doplatku ve stanoveném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,-Kč  

5.5. Jestliže má zákazník právo odstoupit od smlouvy o zájezdu a nevyužije jej, pak stav, že zákazník zbytečně zaplatil cenu zájezdu, který nevyužil, se odvinul od jeho rozhodnutí zájezdu se nezúčastnit, ačkoliv na to měl podle stále trvající smlouvy právo, tento zákazník nemá právo na náhradu škody.

5.6. Všechny doplňkové služby, které nejsou součástí ceny zájezdu jsou splatné ke dni uzavření nebo doplnění cestovní smlouvy o tyto služby a jsou nevratné. Jedná se zejména o úhrady cestovního a zdravotního pojištění, zabezpečení víz, vstupních povolení, vstupenek, výletů v destinacích, letenek, testování, očkování, transfery a dalších dílčích služeb. Úhrady za tyto služby není možno požadovat po cestovní kanceláři zpět při zrušení, stornování a nebo odstoupení od cestovní smlouvy objednavatelem zájezdu nebo cestovní kanceláří. Náhrada škody a nebo vrácení vyúčtovaných služeb je vyloučena.

5.7. Cestovní kancelář účtuje administrativní a rezervační poplatky ve výši 20% z celkové ceny zájezdu bez doplňkových služeb. Jedná o platbu za zpracování nabídky, za osobní doporučení na vhodnou destinaci, za přípravu itineráře výletů a registrační poplatek rezervace u plavební společnosti. Tento poplatek se hradí ze zálohové platby zájezdu a je nevratný. Úhrady za tyto služby není možno požadovat po cestovní kanceláři zpět při zrušení, stornování a nebo odstoupení od cestovní smlouvy objednavatelem zájezdu nebo cestovní kanceláří. Náhrada škody a nebo vrácení vyúčtovaných služeb je vyloučena. Tento poplatek je cestovní kanceláří automaticky zrušen v případě úplné úhrady a řádného uskutečnění zájezdu.        

 

6. Další povinnosti zákazníka

6.1. Zákazník je zejména povinen:

a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK údaje požadované ve smlouvě, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit všechny potřebné doklady k žádosti o udělení víz;

b) nebrat si na zájezd nadměrná zavadla jako surfy, jízdní kola a podobně. Jejich přeprava není součástí zájezdu a její ceny;

c) zajistit u nezletilých osob doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje;

d) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi;

e) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů; f) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Jsou-li zákazníkem cizinci, jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Cizí státní příslušníci jsou povinni informovat CK o případné vízové povinnosti, která se jich týká v zemích cílových destinací zájezdu. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto ustanovení, nese zákazník. Zákazník je povinen aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení a dodržovat právní předpisy navštívených států.

g) zákazník, který si objednal zájezd, je povinen dodržovat povinnosti, které pro něj jako pro zákazníka vyplývají ze všeobecných podmínek lodní společnosti. V případě porušení těchto podmínek nenese CK žádnou odpovědnost. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky a pravidla včasných návratů na loď v jednotlivých přístavech při vyplutí v případě plaveb

h) splnit očkovací, případně další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy  

i) počínat si tak, aby nepoškozoval dobré jméno CK.

j) uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu;

k) nepožívat před a během zájezdu omamné látky a drogy nebo je přepravovat. To platí i při zvýšené konzumaci alkoholu, které by mohlo vést k jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu. Zákazník je povinen respektovat pokyny vedoucího zájezdu-delegáta během celého zájezdu. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nenarušoval svým chováním a jednáním průběh zájezdu či aby neohrožoval, nepoškozoval či jinak neomezoval jiné účastníky zájezdu. V případě porušení tohoto ustanovení má právo CK zákazníka ze zájezdu vyloučit. Náklady na zpětnou přepravu hradí v takovém případě zákazník v plné výši. Toto ustanovení se vztahuje i na nevhodné chování;

l) v případě objednání plavby s dopravou a delegátem je účast zákazníka skupinovou záležitostí. Každý zákazník plavby s dopravou a delegátem je povinen respektovat pokyny delegáta skupiny. Pokud zákazník nedodrží pokyny delegáta, nedostaví se na určené místo řádně a včas, delegát bude pokračovat v daném programu se skupinou dle daného plánu, bez ohledu na neúčast zákazníka.  V případě, že zákazník nerespektuje pokyny delegáta nebo určené místo a čas nedodrží, jde toto jednání k jeho tíži. m) se při každém výstupu z lodi informovat o čase nalodění. Informace v pokynech jsou pouze informativní a plavební společnost má právo kdykoli plavební řád změnit. V případě pozdního návratu na loď loď nepočká.

m) informovat se o všech možných rizicích, nemocech, bezpečnostní a politické situaci v navštívených destinacích. CK doporučuje informovat se i na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

6.2. K povinnostem zákazníků mimo výše uvedené patří dále:

a) seznámit své účastníky se smlouvou a podmínkami, jakož i dalšími informacemi, které od CK obdrží;

b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník;

c) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajištěn doprovod zástupcem či delegátem CK. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů.

e) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci cestovní kanceláře RIVIERA TOUR a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění

f) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu. V případě porušení tohoto ustanovení má právo CK zákazníka ze zájezdu vyloučit. Náklady na zpětnou přepravu hradí v takovém případě zákazník v plné výši. Zákazníkovi, který ohrozil, poškodil nebo omezoval ostatní účastníky zájezdu, zaniká právo na jaké-koli odškodnění. Toto ustanovení se vztahuje i na nevhodné chování. 

  

7. Zrušení zájezdu

7.1. Realizace zájezdů CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, který je u příslušného zájezdu uveden v katalogu. Pokud tak uvedeno není, stanovuje se minimální počet 20 účastníků zájezdu.

7.2. CK je povinna informovat zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději

a) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,

b) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,

c) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.

7.3. CK má právo na zrušení zájezdu, jestliže jí v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

7.4. CK má právo na zrušení zájezdu z důvodů

a)ohrožení zájezdu vyšší mocí

b) z objektivních důvodů např. ozbrojený konflikt nebo živelná pohroma

c) z jakéhokoliv jiného důvodu.

d)z důvodů změn itinerářů, politické a bezpečnostní situace v zemích nebo v destinacích 

e) v případě, že zákazník poškozuje dobré jméno CK, nebo CK napadá, či jinak poškozuje

7.5. Delegát má právo vyloučit ze skupiny osoby, které narušují zdárný průběh plavby, zájezdu anebo nedodržují pravidla slušného chování, popřípadě osoby podnapilé. V případě hrubého porušení zásad slušného chování, slovního napadání anebo urážek jiných osob, či alkoholismu má právo delegát, nebo kapitán lodi plavbu - zájezd klientovi zrušit na místě samém, bez nároku na jakoukoliv škodní újmu, náhradu škody, nebo kompenzaci.

  

8. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky-odstupné

8.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli. Cestovní kancelář je však oprávněna účtovat mu příslušné stornopoplatky.

8.2. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné podle čl. 9 v těchto případech:

a)  CK odstoupila poté, co zrušila zájezdu pro nedosažení minimálního počtu účastníků;

b) CK zájezd zrušila a odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a o zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

8.3. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu a provedeného vyúčtování ze strany CK, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle 8.2 písm .a), b) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

8.4. V ostatních případech odstoupení od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen zaplatit CK odstupné  

8.5. Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

9. Stornopoplatky - odstupné

9.1. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí do sídla CK. V oznámení uvede jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. Tiskopis naleznete na www.rivieratour.cz nebo na vyžádání.

9.2. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodů porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši:

30% z celkové částky zájezdu, minimálně však 3500 Kč/osobu do 141 dnů před odjezdem

40 % z celkové ceny zájezdu od 140. dne do 110. dne před odjezdem

50 % z celkové ceny zájezdu od 109. dne do 100. dne před nástupem

60 % z celkové ceny zájezdu od 99. dne do 80. dne před nástupem

70 % z celkové ceny zájezdu od 79. dne do 69. dne před nástupem

80 % z celkové ceny zájezdu od 68. dne do 59. dne před nástupem

90 % z celkové ceny zájezdu od 58. dne do 45. dne před nástupem

100% z celkové ceny zájezdu od 44. dne před odletem a zruší-li zákazník zájezd v den odjezdu, nedostaví se k odjezdu nebo odjezd zmešká.  Vždy platí kompletní smlouva o zájezdu  na celou kajutu a není možno stornovat jednotlivou osobu na kajutě!

9.3. Na zájezdy a plavby s leteckou linkovou dopravou je stornopoplatek 100% v momentě zakoupení zájezdu.

9.4. CK je současně povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy a vyčíslení poplatků. CK má právo započíst částku odstupného od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

9.5. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na zájezd.

9.6. V případě zrušení, na které se vztahuje pojistka, musí být ohlášení CK provedeno ve stejném čase jako ohlášení pojišťovně. Případné rozdíly mezi platbami a mezi částkami, které dluží zákazník a těmi, které budou zaplaceny pojišťovnou, budou hrazeny zákazníkem.

 

10. Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka

10.1. K jakékoli změně smlouvy je vyžadován souhlas CK. CK účtuje za změny v osobě, adrese zákazníka, termínu či místa pobytu, letu, data návratu či plavby apod. poplatek dle platného ceníku. Všechny tyto změny, budou-li zákazníkem požadovány, budou provedeny za podmínky úhrady veškerých vzniklých nákladů zákazníkem.

10.2. V případě, kdy CK potvrdí možnost provedení změn, je zákazník povinen ihned zaslat CK zpět vystavené původní cestovní doklady a pokyny k odbavení v kompletním složení. V případě, že zákazník nedodá zpět původní pokyny k odjezdu, zejména pak letenku, lodní či palubní lístek, CK nemůže provést požadovanou změnu v rezervaci.

10.3. Změna jména osoby u leteckých zájezdů není možná- pouze na vyžádání.

10.4. Skupinové objednávky zrušit není možné a to ani z části. 

10.5. Pokud je z jakých-koli důvodů zájezd nutno změnit ať už programového, časového nebo z důvodů nepředvídatelných situací (válka, živelní pohromy, záplavy, nemoci nebo pandemie, politická nebo bezpečnostní situace v zemi…) nabídne cestovní kancelář klientovi možnost přebudování plavby-zájezdu na jiný termín nebo vystavení poukazu na další plavbu společně s bonusem. V případě vystavení poukazu s bonusem má možnost zákazník poukaz odmítnout. Zákazník musí své rozhodnutí písemně oznámit společnosti přímo, nebo prostřednictvím jejich obchodního zástupce do 7 dní po obdržení poukazu. Pokud tak neučiní, je poukaz na další plavbu platný včetně přiznaných bonusů a původní cestovní smlouva se tak ruší v celém rozsahu. Vystavený poukaz není možno finančně kompenzovat a nebo vrátit, ale je nutno jej vyčerpat na další služby cestovní kanceláře. Vystavený poukaz je možno po dohodě s cestovní kanceláří rozdělit při čerpání různých služeb cestovní kanceláře. Poukaz je nepřenosný. Poukaz je pojištěn proti úpadku cestovní kanceláře.

 

11. Změny smlouvy

11.1.CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.

11.2. Je-li CK nucena z objektivních důvodů (např. ozbrojený konflikt nebo živelná pohroma) před zahájením zájezdu změnit podmínky zájezdu podstatně, nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka uvedené ve smlouvě, navrhne CK zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Má-li být v důsledku změny smlouvy o zájezdu změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy o zájezdu souhlasí. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy o zájezdu, má právo od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení o její změně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy o zájezdu souhlasí. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to

 a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu

 b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu

 c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu

 d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

 

11.3. Hlavní náležitosti zájezdu, jako je celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může CK odstoupit smlouvy o zájezdu nebo výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka.

11.4. Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu by neměly být považovány za významné, pokud by zákazníkovi způsobily značné nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování. Ze změnou odjezdů a příjezdů je nutno počítat i v závislosti na aktuální dopravní situaci či vlivu počasí, stávky a nebo nepředvídatelné události.

11.5. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. V takových případech má právo CK zájezd změnit, upravit nebo přeložit na jiný vhodnější termín v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví klientů. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu.

11.6.. Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a ochrany zdraví. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu.

11.7. Při zájezdu s dopravou jsou mnohdy první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu.

11.8. Požadavek na změnu (jména, termínu, kategorie ubytování apod.) ze strany zákazníka představuje návrh na změnu smlouvy o zájezdu, která nemusí být ze strany CK akceptována, resp. závisí na volných kapacitách a je zpoplatněna. CK účtuje za změny v osobě, adrese zákazníka, termínu či místa pobytu, letu, data návratu či plavby apod. poplatek dle platného ceníku. CK dále účtuje zákazníkovi všechny další náklady, které jí v souvislosti se změnou smlouvy o zájezdu vznikly od jejích dodavatelů (zejm. poplatek za překnihování, poplatek za storno letenky a zakoupení nové apod.).

11.9. V případě, kdy CK potvrdí možnost provedení změn, je zákazník povinen ihned zaslat CK zpět vystavené původní cestovní doklady a pokyny k odbavení v kompletním složení. V případě, že zákazník nedodá zpět původní pokyny k odjezdu, zejména pak letenku, lodní či palubní lístek, CK nemůže provést požadovanou změnu v rezervaci.

11.10. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezdech a i v průběhu zájezdu, pokud není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Zákazník je plně srozuměn, že plavby na moři jsou zájezdem do regionů, destinací a nebo zemí, ve kterých si aktuální bezpečnostní, politická, přírodní nebo pandemická situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby a nebo i nutno přeložení celého zájezdu na jiné období a nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v původně plánované trasy nebo termínu plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a ochrany zdraví a že je zahrnuta v programu zájezdu. Tato ustanovení platí i na další na tuto situaci navazující služby. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu. V případě nutnosti přesunu termínu zájezdu má právo zákazník přijmout nově nabízený termín zájezdu a nebo si vybrat možnost přesunutí na jiný zájezd v jím vybraném termínu z nabídky cestovní kanceláře. Zaplacené zálohové platby se v takovém případě nevrací a přesunou se automaticky na náhradní zájezd. Zákazník může požádat i o vystavení poukazu na další plavbu-zájezd a to v hodnotě již zaplacené zálohy. Cestovní kancelář poukaz vystaví do 10 dnů od podání žádosti. Všechny vystavené poukazy jsou pojištěny proti úpadku.

11.11. V případě, že je místními autoritami ať už v ČR nebo navštívených zemích nebo destinacích ustanoveno nařízení nebo předpisy omezující klienta nebo cestovní kancelář je zákazník tyto nařízení a předpisy plně akceptovat a respektovat. Tato ustanovení platí i na další na tuto situaci navazující služby. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu.     

 

12.Vady a reklamace

12.1. CK je odpovědna za průběh zájezdu v souladu s programem, sjednanou kvalitou a standardem služeb. CK upozorňuje na specifika lodních zájezdů. Loď je stroj, na kterém se během plavby, nebo v přístavu mohou na palubách nebo v kajutách tvořit vibrace, houpání, hluk z motorů, agregátů a pod., které se na lodi přenáší. Dále se může šířit hluk z kajut pasažérů nebo hudebních produkcí. CK ani plavební společnost nemůže tuto situaci změnit. Takové stížnosti, nebo reklamace jsou vyloučeny. Tyto skutečnosti nepředstavují vadu zájezdu.

12.2. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí zákazník tuto skutečnost delegátovi CK, příp. jinému zaměstnanci či zástupci pořadatele plavby, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pokud delegát není na zájezdu přítomen, je zákazník povinen sdělit vady CK na tel.: +42 0 603 225 383 či je zaslat emailem. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje delegáta, je-li na zájezdu přítomen, příp. zástupce pořadatele plavby. Zákazník se zavazuje sepsat s delegátem záznam o zjištěné vadě zájezdu (reklamační protokol) obsahující alespoň: identifikační údaje zákazníka, popis vady zájezdu a požadavek na způsob vyřízení.

12.3. Zákazník bere na vědomí, že uplatnění vady na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

12.4. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb.

12.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení; to platí i v případech, kde je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

12.6. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka.

12.7. Žádá-li zákazník slevu, musí tak učinit u CK bez zbytečného odkladu. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z ceny zájezdu, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zájezd nebo jeho část nevyužije.

12.8. CK se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.

12.9. CK neodpovídá za úroveň služeb, které si zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené.

12.10. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie.

12.11. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému RIVIERA TOUR pověřenému zaměstnanci a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

12.12. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.

12.13. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace. 

12.14. CK neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. CK neručí za program a průběh fakultativních zájezdů organizovaných místními kancelářemi, i přestože tyto mohou spolupracovat s lodními společnostmi.

12.15. Změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v objektivních případech přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu eventuálně programu během zájezdu.

12.16. CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě přetížení vzdušných koridorů. Zákazníci musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů atd. brát v úvahu možnost zpoždění. CK neručí za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku takového zpoždění

12.17. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu.

12.18. Při zájezdu s dopravou jsou mnohdy první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž případně reklamovat zkrácení pobytu.

12.19. Pokud zájezd zahrnuje službu technického delegáta, rozumí se jí asistence delegáta při nalodění a vylodění, dále informační schůzky na lodi ohledně programů, programových aktivit na lodi a pomoc delegáta při jednáních s plavební společnosti. Technický delegát v žádném není průvodcem v destinacích, překladatelem nebo tlumočníkem.

12.20. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet či odjezd, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. Zákazník je povinen se při každém výstupu z lodi informovat o čase nalodění. Informace v pokynech jsou pouze informativní a plavební společnost má právo kdykoli plavební řád změnit. V případě pozdního návratu na loď, loď nepočká a zákazník nemá nárok na jaké-koli kompenzace anebo požadovat jaké-koli slevy či náhrady. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu.  

12.21. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezdech a i v průběhu zájezdu, pokud není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a ochrany zdraví a že je zahrnuta v programu zájezdu. Tato ustanovení platí i na další na tuto situaci navazující služby. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu.

12.22. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet má cestovní kancelář RIVIERA TOUR nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

12.23.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

12.24. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

12.25. V případě, že zákazník dodal cestovní kanceláři chybné údaje, cestovní a pasové údaje, nese za tuto skutečnost plnou odpovědnost zákazník.

12.26  V případě nezletilých děti cestující v doprovodu pouze jednoho z rodičů nebo s opatrovníky, je rodič nebo opatrovník povinen mít s sebou řádně vyplněný a notářsky ověřený tiskopis souhlasu zákonného zástupce s vycestováním dítěte. Tiskopis naleznete na www.rivieratour.cz nebo na vyžádání.

12.27. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvu o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce. 

12.28. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. V souladu s uvedeným pravidlem by zákazník například neměl nastoupit na zájezd, jeví-li známky nakažlivé nemoci.

12.29.CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

12.30. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na náhradu škody je 2 roky.

12.31. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě je zákazník povinen oznámit dopravci ihned po zjištění nedostatků.

12.32. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu n

12.33.CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy o zájezdu (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění.

12.34. Uzavřené hotelové restaurace, nařízení z důvodu bezpečnosti nebo omezení návštěvy destinací z důvodu bezpečnosti, zachování zdravotního stavu, pandemie nebo válečného stavu představují běžná životní rizika a nezakládají nárok na slevu z ceny zájezdu

12.35. Kontakt se zaměstnancem nakaženým jinou nemocí není vadou zájezdu a nezakládá nárok na slevu z jeho ceny

 

13. Reklamace služeb a výletů na plavbách

13.1. Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

13.2. Veškeré reklamace služeb na lodi je nutné řešit přímo na palubě lodi a to na recepci, nebo přímo s vedením lodi. Reklamace služeb po návratu u cestovní kanceláře není možná s vyjimkou potvrzení oprávněných reklamací plavební společností k dalšímu řešení

13.3. Výlety v destinacích zakoupené u MSC Cruises jsou pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají předepsanému programu je nutno reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která rozhodně o oprávněnosti reklamace a případném odškodnění. Cestovní kancelář nemá možnost jakým koli způsobem program výletů měnit nebo do něho zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní kanceláře není možná.

 

14. Pozdní nástup na loď

 

13.4. Nástup na loď je většinou nejpozději 30 minut před vyplutím lodi z přístavu. Pokud nástup na loď, nebo odjezd autobusu klient zmešká, loď, nebo autobus na Vás nepočká.  V takovém případě klientovi nenáleží žádné odškodnění. Veškeré náklady s touto situací spojené, jdou na vrub účtu opožděného zákazníka.

 

15. Pomoc v nesnázích

15.1. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných událostí zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi neprodleně pomoc, zejm. tím, že mu:

a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci;

b) je nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku;

c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.

15.2. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

15.3. Toto ustanovení neplatí pro klienty, kteří mají zakoupen balíček BASIC.

 

 

16. Odpovědnost za škodu a újmu

16.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.

16.2. CK odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

16.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu je do výše tohoto omezení. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned přímo u dopravce.

16.4. Vznikla-li  CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady CK  vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešení ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištění dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, poškozením jiného zákazníka, je zákazník povinen tuto škodu CK nahradit. Odvracela-li CK škodu, která hrozila zákazníkům, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které v té souvislosti vynaložila, a na náhradu škody, kterou utrpěla, a to v rozsahu přiměřeném hrozící škodě.

 

 

17. Zavazadla

17.1. Zákazník může mít při přepravě na zájezd jedno hlavní zavazadlo v maximální hmotnosti 25 kg (letecká přeprava 23 kg, pokud není uvedeno jinak). Zavazadlo v době přepravy musí být označeno štítkem uvnitř zavazadla a i z venkovní strany zavazadla, kde jsou uvedeny základní identifikační údaje o zákazníkovi včetně adresy a telefonního čísla. Každé zavazadlo musí být uzamčeno zámkem. V zavazadlech je výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné lahve, zbraně, nože.

17.2. Zákazník může mít při přepravě na zájezd 1 příruční zavazadlo a notebook o celkové hmotnosti max 12 kg. V příručním zavazadle se nesmí přepravovat zbraně a nože. 

17.3. Zákazník je povinen řádně a s veškerou péčí se o svěřená zavazadla starat a pečovat o ně, aby nedošlo, k jejich ztrátě, záměně nebo zcizení.

17.4. V případě poškození zavazadla je stanoveno základní paušální odškodnění ve výši do max 800 Kč za plátěná zavazadla a max 1100 Kč za kožená. Při poškození zavazadel musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká.

17.5. V případě ztráty zavazadla je stanoveno základní paušální odškodnění v maximální výši 15.900,-Kč za jedno zavazadlo. Při ztrátě zavazadla musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu nebo od místní policie. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká.

17.6. Plastová a skořepinová zavazadla jsou absolutně nevhodná pro přepravu autobusem, letecky a při nalodění a vylodění.  Cestovní kancelář a ani plavební společnost neodpovídá za poškození, částečné poškození nebo zničení čí ztrátu plastového nebo skořepinového zavazadla včetně jeho obsahu. Nároky na jaké-koli odškodnění v tomto případě jsou zcela vyloučeny.

18.7. Cestovní kancelář neodpovídá za manipulaci, poškození a nebo ztrátu zavazadel při nalodění a nebo vylodění, popřípadě při transferech, letecké a jiné přepravě.

 

18. Povinné pojištění CK RIVIERA TOUR proti úpadku

18.1.CK je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Na základě uvedeného pojištění je zákazník od pojistitele oprávněn požadovat pojistné plnění v případě, že mu CK v důsledku úpadku neposkytne dopravu z místa pobytu do místa odjezdu, nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, která se neuskutečnila, nevrátí rozdíl v ceně, když se zájezd uskutečnil jenom z části.

18.2. Toto ustanovení neplatí pro klienty, kteří mají zakoupen balíček BASIC.

 

19. Cestovní pojištění zákazníka

19.1. V ceně katalogových zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, jako např. pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pojištění je pouze u leteckého dopravce. Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost letecká společnost.  CK důrazně upozorňuje na povinnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých, cestovních pojišťoven. Toto pojištění si můžete prostřednictvím pojišťovny sjednat přímo v CK. U plaveb na moři CK důrazně doporučuje uzavřít pojištění u pojišťovny, které zahrnuje zrušení cesty - storno, úmrtí, trvalou invaliditu, odpovědnost za škody na zdraví a majetku, zavazadla, přerušení cesty. CK je pouze prostředníkem zabezpečení pojištění. V případě plnění se obrací zákazník přímo na pojišťovnu.

19.2. CK důrazně doporučuje zákazníkům sjednat zdravotní pojištění s minimálním limitem pojištění ve výši 100.000,- EUR. Upozorňuje, že v případě záchranných prací a případného transferu z lodi do lékařského zařízení na pevnině je výše limitu pojistného krytí směrodatná. V případě, že zákazník nemá uzavřeno pojištění prostřednictvím CK a nebo zákazník CK nesdělil název pojišťovny a číslo uzavřené pojistky, nemůže CK za něho jednat.

19.3. Každý cestující je povinen uzavřít si zdravotní a cestovní pojištění, které obsahuje zásah na palubě lodi na otevřeném moři. Potvrzení o uzavřeném pojištění musí být v anglickém jazyce a předkládá se cestovní kanceláři min. 40 dnů před odjezdem. V případě, že cestující nedoloží příslušné pojištění v anglickém jazyce, nebude odbaven na zájezd a zájezdu se nemůže účastnit. V takové případě je vyloučena jaká-koli náhrada vzniklé škody či újmy.

19.4. Cestovní kancelář nabízí klientům vhodné cestovní pojištění na zájezd –plavbu. Je však na svobodné vůli klienta zda tohoto pojištění využije nebo si zabezpečí cestovní pojištění individuálně sám.

19.5. Cestovní kancelář nabízené pojištění nabízí pouze jako zprostředkovatel pojištění a neodpovídá za pojistné plnění a nebo likvidaci pojistného plnění , popř. služby pojištovny. Cestovní kancelář nemá právo zasahovat do vztahu pojištovna-klient.

 

20. Servis a služby, zejména na lodi

20.1. Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů/lodí a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Pokud je součástí hotelového zařízení/lodi i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván, a tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely/lodě mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků neodpovídá vždy kapacitě hotelu/lodi. Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny.

20.2. Plavby na moři se řídí podmínkami plavební společnosti, která jednotlivé plavby provozuje. V daném případě je nutno případné reklamace řešit přímo s plavební společností provozující plavbu.

20.3. Rezervace míst v autobusu je možná na vyžádání. CK touto rezervací není nijak vázána a místa v autobuse nebo letadle jsou přidělena dle aktuálně možných kapacit. Vždy jsou upřednostňovány rodiny s dětmi a osoby se zdravotním omezením. V případě dopravy do přístavu autobusovou dopravou CK  je plánovaná časová rezerva 5 hodin pro případ nečekaných události. U letecké přepravy rozhoduje o umístění v letadle letecká společnost a cestovní kancelář nemá možnost ovlivnit zasedací pořádek v letadle. Cestující toto bere na vědomí.

20.4. Kajuty na lodi jsou přidělovány plavební společností a CK nemá možnost tuto situaci ovlivnit. V případě, že máte zájem o rezervaci pevné (garantované) kajuty, je toto možné pouze při podpisu smlouvy za příplatek dle aktuálního sazebníku.

20.5. Na lodích občas dochází k situacím, že některé z restaurací bývají v určitou dobu přeplněny. Doporučujeme Vám sledovat denní program a vyhnout se tak těmto nepříjemným situacím, které nemá možnost plavební společnost ani CK ovlivnit. Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny. Zejména upozorňujeme na skutečnost, že bufetové restaurace počítají s tímto typem obsluhy a servisu. Je zde předpoklad, že klient si sám vyzvedne jídlo i nápoje a taktéž použité nádobí odloží na místo k tomu určené.

20.6. Na lodích se lze domluvit světovými jazyky. Českým jazykem se na lodi nedomluvíte. Taktéž denní programy nejsou v českém jazyce. U plaveb s dopravou a delegátem Vám bude o dění na lodi, aktivitách na lodi a v destinacích informovat delegát ústně nebo na informační tabuli.

20.7. Pokud služby dle specifikací v cestovní smlouvě poskytují technického delegáta cestovní kanceláře, případně program během zájezdu, u skupinových zájezdů s delegátem technického delegáta, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v cestovní smlouvě, pokud není ve smlouvě nebo katalogu uvedeno jinak,službou technického delegáta se rozumí asistence delegáta při nalodění a vylodění,dále informační schůzky na lodi ohledně programů, programových aktivit na lodi a pomoc delegáta při jednáních s plavební společnosti.

20.8. Technický delegát v žádném není průvodcem v destinacích. Technický delegát není oprávněn překládat výklady průvodců během případných výletů.

20.9. Plavební společnost má právo změny a někdy ještě ve večerních hodinách není přesně stanoveno, na kterém místě přesně zakotví lod následující den. V případě změny není CK schopna tuto situaci ovlivnit. Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny. Zákazník-cestující si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace.

20.10. Plavební společnost si vyhrazuje kdykoli změnit plavební okruh, nebo část plavebního okruhu. Plavební společnost si vyhrazuje právo změny jednotlivých časů kotvení v přístavu a změnu itineráře trasy plavby nebo lodi. V takovém případě nemá CK RIVIERA TOUR tuto situaci možnost ovlivnit a změnit. V takovém případě změny, nemá klient nárok na odškodnění, slevu z ceny plavby, nebo možnost zrušení plavby. S tímto ustanovením klient výslovně souhlasí. Takové stížnosti nebo reklamace jsou zcela vyloučeny. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit a nebo považovat tuto situaci jako vadu zájezdu.

20.11. Případné změny itineráře, pozdní vylodění anebo nalodění a podobně, jsou přípustné a zahrnuty v ceně zájezdu a je nutno s takovou situací počítat. Pokud tato událost má vliv na další objednané služby, výlety, transfery a služby, nemá zákazník právo na odškodnění anebo slevu z ceny zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby, je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v programu zájezdu.

20.11. Případné změny itineráře, pozdní vylodění anebo nalodění a podobně, jsou přípustné a zahrnuty v ceně zájezdu a je nutno s takovou situací počítat. Pokud tato událost má vliv na další objednané služby, výlety, transfery a služby, nemá zákazník právo na odškodnění anebo slevu z ceny zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby, je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v programu zájezdu.

20.12. Plavební společnosti uvádějí u označení svých lodí kategorizaci ve stylu*. Na lodích platí většinou standart ubytování a servisu *** hotelu. Pokud je loď označena vyšším počtem *, jsou tyto služby v dané úrovni zabezpečovány pouze u kategorie AUREA,  nebo YACH CLUB.

 

21. Cestovní víza a dokumenty.

21.1. Zákazníci musí mít cestovní pasy, které jsou platné po dobu plavby a 6 měsíců po datu jejího ukončení. Některé země, konkrétně Rusko a USA, vyžadují strojově čitelné cestovní pasy opatřené digitální fotografií. Zákazník je povinen informovat se o pasové a vízové povinnosti v jednotlivých navštívených zemích. CK nenese odpovědnost za neúplné nebo chybné cestovní dokumenty. Žádný jiný cestovní doklad než pas není přípustný

21.2. CK žádnému zákazníkovi nezaručuje získání víz; za získání víz odpovídá každý jednotlivý zákazník. V případě, že CK zabezpečí klientovi vstupní vízum anebo Estu (USA) neznamená to, že klient bude do navštívené země vpuštěn. Upozorňujeme, že cestovní kancelář nemá možnost tuto situaci jak-koli ovlivnit a nenese za tuto situaci žádnou odpovědnost. Případné náklady anebo škody touto situací způsobenou jdou výhradně na vrub účtu klienta a požadovat jaké-koli náhrady, slevy po cestovní kanceláři, je nepřípustné.

21.3. Pasy musí mít každý zákazník i děti. 

21.4. Zákazník musí při uzavření smlouvy doložit CK správné údaje o cestovním pase. V případě, že není možné pasové údaje doručit při podpisu smlouvy, je zákazník povinen pasová data doručit CK nejpozději do 55 dnů před naloděním. Po této době je zaslání opožděných dat z cestovního pasu zpoplatněno dle ceníků uvedených vtomto katalogu

21.5. V případě nedodání pasových dat nejpozději do 55 dnů před naloděním nebude vydán palubní lístek a nebude umožněno plavbu/zájezd uskutečnit. V takovém případě je zákazník povinen uhradit celou smluvní cenu bez jakéhokoli nároku na odškodnění.

 

22. Zdravotní omezení

22.1. Zákazník prohlašuje, že je schopen plavby po moři a cestování letadlem. Zákazník se dále zavazuje, že nenaruší bezpečnost či komfort lodi, letadla či jiných zákazníků. Každý zákazník, jehož zdravotní stav by mohl negativně ovlivnit jeho způsobilost k cestování, musí před provedením rezervace předložit lékařské potvrzení.

22.2. Dopravce nemá na palubě lodi vhodné vybavení pro porod. Plavební společnost neakceptuje rezervaci žádné zákaznice, která by během plavby dosáhla 28. či vyššího týdne těhotenství. Těhotné zákaznice, které nedosáhly 28. týdne těhotenství, si musejí před naloděním opatřit lékařské potvrzení osvědčující jejich způsobilost k cestování. Společnost a dopravce si výslovně vyhrazují právo odmítnout nalodění nebo vstup na palubu letadla kterékoliv zákaznici ve vysokém stupni těhotenství, aniž by z tohoto odmítnutí pro ně vyplynuly jakékoliv finanční závazky.

22.3. Společnost a dopravce si vyhrazují právo požadovat od kteréhokoliv zákazníka nad 70 let předložení lékařského osvědčení, které potvrzuje jeho způsobilost k plavbě lodí. Pro bezpečnost a pohodlí všech zákazníků, kteří jsou handikepovaní, nemocní, mají omezenou pohyblivost nebo jsou invalidní, je důležitá skutečnost, že jim jsou při provádění rezervace poskytnuty co nejúplnější informace. Fyzicky či mentálně postižení zákazníci, kteří vyžadují zvláštní péči nebo pomoc (včetně osob odkázaných na kolečkové křeslo), musejí před rezervací písemně informovat společnost o charakteru svých postižení, o lékařských přístrojích, které si chtějí vzít s sebou na palubu, jakož i o jakékoliv zdravotnické či jiné pomoci, kterou by mohli potřebovat. Někteří zákazníci mohou při zájezdu potřebovat doprovod. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout každého zákazníka, který ji neinformoval o svém postižení či nutnosti doprovodu, jakož i takového zákazníka, který není dle přesvědčení společnosti či dopravce způsobilý cestovat nebo jehož stav může ohrozit jeho samotného či ostatní zákazníky. Jestliže se dopravce, kapitán lodi nebo lodní lékař domnívá, že zákazník není z jakéhokoliv důvodu schopen cestovat, že by mohl ohrozit zdraví či bezpečí ostatních, že by kvůli němu mohlo být v některém přístavu odmítnuto povolení k přistání nebo že by tento zákazník mohl činit dopravce odpovědným za podporu, pomoc či repatriaci, kapitán lodi má právo odmítnout takového cestujícího v jakémkoliv přístavu nalodit, vylodit nebo jej přemístit do jiné kajuty či kabiny. Palubní lékař má právo poskytnout zákazníkovi první pomoc a jakýkoliv medikament, lék či jinou látku, umístit jej do lodní nemocnice nebo podobného zařízení v jakémkoliv přístavu či jej v takovém zařízení izolovat, a to za předpokladu že palubní lékař nebo kapitán lodi považují tyto kroky za nutné. 

 

23. Ochrana osobních údajů zákazníků

23.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

23.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 22.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK uvedeným v dokumentech, které má zákazník k dispozici (zejména plavební společnost, hotely, delegáti, …). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že osobní údaje zákazníka budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotely) či jiné třetí zemi (zejména letecké společnosti). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.

23.3. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

23.4. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník bere na vědomí, že CK je oprávněna mu zasílat obchodní sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky.  Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12 nebo na emailu rezervace@rivieratour.cz a nebo se odhlásit v emailových sděleních v patičce emailu. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

23.5. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a/ Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. požadovat omezení zpracování osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

b/ Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby CK ověřila přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) vznesl námitku proti zpracování, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad jeho oprávněnými důvody. Pokud bylo omezeno zpracování jeho osobních údajů, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

c/ Právo, aby CK oznámila všechny opravy, výmazy a omezení zpracování jeho osobních údajů svým dodavatelům, zejm. hotelům a leteckým společnostem, kteří taktéž zpracovávají jeho osobní údaje, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

d/ Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e/ Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích:

účel zpracování, kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

    f/ Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto mohu předat jinému správci, pokud  je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK jako správce osobních údajů osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

24. Alternativní řešení sporů

24.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zájezdu má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

24.2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

25. Závěrečná ustanovení

25.1. Jednotlivé body podmínek jsou nezávislé jeden na druhém; úplná nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení ani smlouvy nebo podmínek jako celku. 

25.2. Podpisem smlouvy potvrzuje zákazník, že se seznámil nejen s podmínkami, ale rovněž s přepravními podmínkami plavební společnosti. V případě, že zákazník uzavřel prostřednictvím CK pojistnou smlouvu, potvrzuje zákazník také převzetí všeobecných smluvních podmínek pojišťovny.

25.3. Podmínky jsou platné a účinné pro všechny smlouvy uzavřené od 1.1.2024

 

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POJIŠŤOVNY SLAVIA A.S.

Vážení přátelé,

níže Vám předkládáme Všeobecné podmínky pojištění pojišťovny Slavia. Upozorňujeme, že tyto podmínky se mohou měnit. Přesné znění naleznete na internetových stránkách Slavia pojištovna a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pojištovny SLAVIA A.S.

Pojistné podmínky pro cestovní pojištění SLAVIA POJIŠTOVNA A.S.


Informační dokument o pojistném produktu SVĚT-SLAVIA POJIŠTOVNA

Informační dokument o pojistném produktu SP CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme